BOGUSŁAW SONIK: JEŚLI BARACK OBAMA O TYM NIE WIEDZIAŁ, POWINIEN SIĘ PODAĆ DO DYMISJI

Nie milk­ną echa afery pod­słu­cho­wej ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi na czele. „Wall Stre­et Jo­ur­nal” pisze, że Ba­rack Obama nie wie­dział, że NSA pod­słu­chi­wa­ła naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków świa­to­wych. – Je­że­li pre­zy­dent de­kla­ru­je, iż nie wie­dział, że pod­słu­chu­je się przed­sta­wi­cie­li naj­więk­szych potęg świa­to­wych, to po­wi­nien po pro­stu podać się do dy­mi­sji – mówi One­to­wi Bo­gu­sław Sonik, eu­ro­po­seł PO. – Je­że­li […]

NIGDY WIĘCEJ NIE DA SIĘ ZAKŁAMAĆ PRAWDY O KATYNIU

Katyń. Historia sprawiła, że już od początku tej zbrodni jesteśmy skazani na strzępy prawdy. Najpierw urwane korespondencje do rodzin, potem listy, guziki, notatniki wydobywane z grobów, czaszki z ranami postrzałowymi, dziesiątki, setki, tysiące. Rozstrzelana Polska. Milczenie naszych aliantów, zaginione czy ukryte raporty amerykańskie. Na grobach miał wyrosnąć las. Cały felieton Posła Sonika dostępny tutaj: Źródło: RMF […]

CZŁOWIEK „SOLIDARNOŚCI”

Z Bogusławem Sonikiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, o konspiracji, „Solidarności” i szansie Brodnicy na gaz łupkowy rozmawia Wiesława Kusztal – Jak zaczęła się Pańska droga w walce o wolną Polskę?– W domu wychowywałem się w otoczeniu ludzi, którzy po wojnie walczyli o wolną Polskę. Mój wuj był więźniem stalinowskim, był jednym z przywódców PSL. Historia przekazywana […]

„DER SPIEGEL”: AMERYKAŃSKIE „GNIAZDA” SZPIEGUJĄ WARSZAWĘ?

„Der Spie­gel” do­no­si, że przy ame­ry­kań­skich pla­ców­kach dy­plo­ma­tycz­nych dzia­ła­ją spe­cjal­ne jed­nost­ki wy­wia­du. We­dług nie­miec­kiej ga­ze­ty w szpie­go­wa­niu po­ma­ga­ją im spe­cjal­ne urzą­dze­nia na­słu­cho­we za­mon­to­wa­ne na da­chach bu­dyn­ków am­ba­sad. Szpie­gow­skie „gniaz­da” mają znaj­do­wać się także w War­sza­wie. Czy służ­by ame­ry­kań­skie pod­słu­chi­wa­ły pol­skich po­li­ty­ków? – Pol­ska jest za­de­kla­ro­wa­nym so­jusz­ni­kiem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, w związ­ku z czym wąt­pię, aby ist­nia­ły […]

POCZULI SIĘ WŁAŚCICIELAMI POLSKI

Poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik o tym, do czego doprowadzi konflikt Schetyna – Tusk „Super Express”: – Wypływają kolejne taśmy z nagraniami działaczy PO obiecujących pracę w radach nadzorczych państwowych spółek w zamian za odpowiednie głosowanie. Bogusław Sonik: – Jestem tym zażenowany. I wszyscy demonstracyjnie się oburzają, ale jednocześnie mrugają okiem, że przecież wszyscy tak […]

PARLAMENT EUROPEJSKI CHCE ZAWIESZENIA POROZUMIENIA SWIFT

Rezolucję wzywającą do zawieszenia przekazywania informacji bankowych obywateli UE do USA przyjęli europosłowie. Według doniesień prasowych amerykańskie służby miały nielegalnie pozyskiwać nasze dane. Rezolucja ma znaczenie symboliczne, bo stanowiska Parlamentu Europejskiego nie podzielają Komisja Europejska i Rada UE. – Dopiero, gdyby udało się przekonać Radę, to byłoby bardziej znaczące. Mam wrażenie, że przywódcy państw liczą, […]

KWAŚNIEWSKI I COX BĘDĄ PRACOWAĆ DO OSTATNIEJ MINUTY PRZED SZCZYTEM

Misja byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i byłego szefa Parlamentu Europejskiego Pata Coxa na Ukrainie została przedłużona do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pod koniec listopada – poinformował w środę szef PE Martin Schulz. – Szanse na rozwiązanie problemu przebywającej w więzieniu b. premier Julii Tymoszenko i podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina można ocenić jak pół […]

POLSKIE WETO KLIMATYCZNE COFNIĘTE.

Parlament Europejski przyjął wczoraj mandat do rozmów trójstronnych w sprawie tzw. backloadingu. Zaopiniował też propozycję KE, która polega na zawieszeniu 900 mln pozwoleń na emisję CO2 po 2013 roku i de facto oznacza administracyjne podwyższenie ceny za emisje. Dla opartej na węglu polskiej gospodarki oznacza to liczone w miliardach złotych straty. Zyskują przede wszystkim Niemcy […]