Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Co nam pozostało z Solidarności?

We wszystkich zaangażowanych w Solidarność ludziach kołacze się wspomnienie siły, którą daje uczestnictwo w wielkiej wspólnocie przekonanej do swej racji i zakorzenionej w szerszej jeszcze więzi idącej przez wieki, ponad granicami środowiskowymi, państwowymi, a nawet narodowymi. Wartości i antywartości rozkładały się wyjątkowo klarownie: wolność i zniewolenie, brak przemocy i przemoc, prawda i oszustwo, bezinteresowność i […]

Rocznica śmierci Haliny Mikołajskiej

Halina Mikołajska była znakomitą aktorką i reżyserką teatralną. Tworzącą i występującą między innymi na deskach Teatru Dramatycznego, Teatru Współczesnego czy Teatru Narodowego, a także w ramach Teatru Telewizji. Wykładała także w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz recytowała poezję między innymi Czesława Miłosza i Jana Pawła II. W latach 70. zaangażowała się w działalność […]

Koniec epoki zaślepienia Unii

Europa uzależniała się od rosyjskiego gazu i ropy, nie zważając na ostrzeżenia płynące z Warszawy i państw bałtyckich i zapominając, że putinowska Rosja rozumie tylko argument siły – więcej w moim artykule dla portalu Wszystko co najważniejsze Artykuł znajdą Państwo TUTAJ

BOGUSŁAW SONIK: JEŚLI BARACK OBAMA O TYM NIE WIEDZIAŁ, POWINIEN SIĘ PODAĆ DO DYMISJI

Nie milk­ną echa afery pod­słu­cho­wej ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi na czele. „Wall Stre­et Jo­ur­nal” pisze, że Ba­rack Obama nie wie­dział, że NSA pod­słu­chi­wa­ła naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków świa­to­wych. – Je­że­li pre­zy­dent de­kla­ru­je, iż nie wie­dział, że pod­słu­chu­je się przed­sta­wi­cie­li naj­więk­szych potęg świa­to­wych, to po­wi­nien po pro­stu podać się do dy­mi­sji – mówi One­to­wi Bo­gu­sław Sonik, eu­ro­po­seł PO. – Je­że­li […]

NIGDY WIĘCEJ NIE DA SIĘ ZAKŁAMAĆ PRAWDY O KATYNIU

Katyń. Historia sprawiła, że już od początku tej zbrodni jesteśmy skazani na strzępy prawdy. Najpierw urwane korespondencje do rodzin, potem listy, guziki, notatniki wydobywane z grobów, czaszki z ranami postrzałowymi, dziesiątki, setki, tysiące. Rozstrzelana Polska. Milczenie naszych aliantów, zaginione czy ukryte raporty amerykańskie. Na grobach miał wyrosnąć las. Cały felieton Posła Sonika dostępny tutaj: Źródło: RMF […]

CZŁOWIEK „SOLIDARNOŚCI”

Z Bogusławem Sonikiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, o konspiracji, „Solidarności” i szansie Brodnicy na gaz łupkowy rozmawia Wiesława Kusztal – Jak zaczęła się Pańska droga w walce o wolną Polskę?– W domu wychowywałem się w otoczeniu ludzi, którzy po wojnie walczyli o wolną Polskę. Mój wuj był więźniem stalinowskim, był jednym z przywódców PSL. Historia przekazywana […]

„DER SPIEGEL”: AMERYKAŃSKIE „GNIAZDA” SZPIEGUJĄ WARSZAWĘ?

„Der Spie­gel” do­no­si, że przy ame­ry­kań­skich pla­ców­kach dy­plo­ma­tycz­nych dzia­ła­ją spe­cjal­ne jed­nost­ki wy­wia­du. We­dług nie­miec­kiej ga­ze­ty w szpie­go­wa­niu po­ma­ga­ją im spe­cjal­ne urzą­dze­nia na­słu­cho­we za­mon­to­wa­ne na da­chach bu­dyn­ków am­ba­sad. Szpie­gow­skie „gniaz­da” mają znaj­do­wać się także w War­sza­wie. Czy służ­by ame­ry­kań­skie pod­słu­chi­wa­ły pol­skich po­li­ty­ków? – Pol­ska jest za­de­kla­ro­wa­nym so­jusz­ni­kiem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, w związ­ku z czym wąt­pię, aby ist­nia­ły […]

POCZULI SIĘ WŁAŚCICIELAMI POLSKI

Poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik o tym, do czego doprowadzi konflikt Schetyna – Tusk „Super Express”: – Wypływają kolejne taśmy z nagraniami działaczy PO obiecujących pracę w radach nadzorczych państwowych spółek w zamian za odpowiednie głosowanie. Bogusław Sonik: – Jestem tym zażenowany. I wszyscy demonstracyjnie się oburzają, ale jednocześnie mrugają okiem, że przecież wszyscy tak […]