Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Nie milk­ną echa afery pod­słu­cho­wej ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi na czele. „Wall Stre­et Jo­ur­nal” pisze, że Ba­rack Obama nie wie­dział, że NSA pod­słu­chi­wa­ła naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków świa­to­wych. – Je­że­li pre­zy­dent de­kla­ru­je, iż nie wie­dział, że pod­słu­chu­je się przed­sta­wi­cie­li naj­więk­szych potęg świa­to­wych, to po­wi­nien po pro­stu podać się do dy­mi­sji – mówi One­to­wi Bo­gu­sław Sonik, eu­ro­po­seł PO.

– Je­że­li pre­zy­dent de­kla­ru­je, iż nie wie­dział , że pod­słu­chu­je się przed­sta­wi­cie­li naj­więk­szych potęg świa­to­wych, to po­wi­nien po pro­stu podać się do dy­mi­sji. Nie mó­wiąc o tym, że prze­cież jest lau­re­atem po­ko­jo­wej Na­gro­dy Nobla – mówi Bo­gu­sław Sonik w roz­mo­wie z One­tem.

czyttaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 29 października 2013