Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Obszary działalności

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

  • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
  • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

  • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
  • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
  • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
  • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Intergrupa Sport

Intergrupa Sport działa od 2014 roku i zrzesza posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych grup politycznych, zainteresowanych aktywnością fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia, a także edukacją, zwalczaniem korupcji i dopingu w sporcie oraz integracją przez sport. 

Komisja Kultury i Edukacji

Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. Bogusław Sonik od lat  związany jest z promocją i rozwojem inicjatyw kulturalnych.  Jako inicjator Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego czy  dyrektor największego przedsięwzięcia kulturalnego w Polsce – Programu Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury – Sonik udowodnił, że inwestycje w kulturę to pewna inwestycja w przyszłość. 

Komisja Rozwoju

Komisja rozwoju w swoim zakresie działalności skupia się na wsparciu, realizacji i monitorowaniu polityki rozwoju i współpracy Unii zwłaszcza w zakresie:

a)   dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej;
b)   pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa;
c)   monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii;
d)   promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
e)   realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne od lat należą do priorytetów Unii Europejskiej. Są to również obszary zainteresowania posła Bogusława Sonika, który już od siedmiu lat angażuje się w prace parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności – jako jej członek, a w latach 2009-2011 jako jej wiceprzewodniczący.

Ta największa i jedna z najbardziej wpływowych parlamentarnych komisji dba, by oczekiwania i potrzeby obywateli Unii Europejskiej w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa żywności były odzwierciedlane w unijnym prawodawstwie. W trosce o środowisko naturalnej podejmuje szereg prac – od uregulowań dotyczących toksycznych substancji chemicznych, przez przeciwdziałanie zmianie klimatu, aż po ochronę różnorodności biologicznej. Komisja propaguje też ideę Europy zrównoważonej i efektywnie korzystającej z zasobów.

W regionie

Deputowany Bogusław Sonik w Parlamencie Europejskim przede wszystkim reprezentuje swoich wyborców z Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej. Działalność na rzecz obu województw pozwoliła mu pogłębić wiedzę dotyczącą zarówno problemów tych regionów, jak i ich możliwości i szans rozwoju.

Zaangażowanie posła Sonika było wielokrotnie doceniane i nagradzane, m.in. wyróżnieniem dla najlepszego posła do Parlamentu Europejskiego z regionu Małopolska – Świętokrzyskie w kadencji 2004-2009 (raport Instytutu Kościuszki i naukowców UJ, UE i PAN) oraz I miejscem w rankingu najaktywniejszych eurodeputowanych z województwa małopolskiego, przygotowanym przez „Gazetę Krakowską”.

Demokracja i prawa człowieka

Poseł Bogusław Sonik, czerpiąc z historycznej spuścizny Polski i osobistych doświadczeń, wspiera ruchy demokratyczne i ochrony praw człowieka na całym świecie. Tym samym wpisuje się w prowadzone przez Wspólnotę działania na rzecz rozwoju i konsolidacji demokracji i państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód. Są to obecnie główne cele unijnej polityki rozwoju, wspierane także współpracą gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi.

W Parlamencie Europejskim Poseł Sonik angażuje się m.in. w prace Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych. Bierze udział w parlamentarnych delegacjach obserwujacych prawidłowy przebieg wyborów; był obserwatorem m.in. referendum w Sudanie, czy wyborów parlamentarnych w Nikaragui.

Kontrola budżetowa

Parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej (CONT), której wiceprzewodniczącym od stycznia 2012 roku, jest Poseł Bogusław Sonik, monitoruje sposób, w jaki wydawane są środki z budżetu Unii Europejskiej – sprawdza, czy pieniądze europejskich podatników wydawane są efektywnie, skutecznie i zgodnie z unijnym prawem. Bada również ewentualne niedociągnięcia i – analizując ich przyczyny – rekomenduje środki udoskonalania unijnego systemu finansowego. Najważniejszy zaś obowiązkiem Komisji jest udzielanie europejskim instytucjom (w tym Parlamentowi i Komisji Europejskiej) absolutorium z realizacji ich budżetów.

Intergrupa ds. obszarów górskich

Traktat z Lizbony otworzył nowy etap integracji Unii Europejskiej, w którym dąży się do zmniejszenia różnic rozwoju pomiędzy regionami, równocześnie realizując zasadę prowadzenia zróżnicowanej polityki regionalnej. Podejmowane w ten sposób działania lepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom różnych obszarów.

Takie zadania stawia sobie właśnie parlamentarna intergrupa ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych, która powstała z inicjatywy Posła Bogusława Sonika i której Poseł przewodniczy. To nieformalnie zrzeszenie eurodeputowanych z różnych frakcji politycznych jest szczególnie ważne nie tylko z punktu widzenia Polski, gdzie tereny górskie zajmują duży obszar kraju, ale także w skali europejskiej: góry i tereny podgórskie to prawie 40% terytorium Unii, zamieszkanych przez blisko 20% jej obywateli.