Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

16. listopada 2005

Bogusław Sonik (EPP-ED):

Panie Przewodniczący!

Na przełomie listopada i grudnia Parlament Europejski po raz kolejny przedstawi swoje stanowisko w sprawie zmian klimatycznych na forum ONZ. Zanim zostanie ono poddane pod obrady na arenie międzynarodowej ważne jest, by jak najkorzystniej odzwierciedlało interesy wszystkich Państw Członkowskich Unii, w tym także rolę energii jądrowej, o czym słusznie mówiła pani Françoise Grossetête i pan Hökmark.

Mając na uwadze fakt, że w wielu Państwach Członkowskich emisja gazów cieplarnianych nadal wzrasta, pełne wdrożenie konwencji ONZ oraz protokołu z Kioto wymagać będzie większego udziału pojedynczych obywateli w ogólnych wysiłkach zmierzających do ograniczenia emisji i wypracowania bardziej zrównoważonego stylu życia. W tym kontekście ważnym aspektem w walce o zmniejszenie emisji CO2 jest tzw. zintegrowane podejście z udziałem polityków, przemysłu oraz społeczeństwa.

Zintegrowane podejście jest skuteczniejszym i mniej kosztownym działaniem na rzecz zmniejszenia emisji CO2. Zakłada ono, że odpowiedzialność za redukcję spoczywa zarówno na producentach samochodów, paliwa, jak i użytkownikach pojazdów. Nie bez znaczenia jest również stan infrastruktury drogowej oraz systemy zarządzania ruchem drogowym. Pozostaje to w zgodzie z ogłoszonym w październiku 2005 programem European Climate Change Programme II .

Jakkolwiek wyjście poza gospodarkę opartą na paliwach kopalnych stanowi historyczną możliwość dla przedsiębiorczości, należy pamiętać o tym, że wiele państw – szczególnie rozwijających się – jest zasobnych w odnawialne źródła energii, lecz nie posiada obecnie technologii umożliwiających ich wykorzystanie. W negocjacjach w sprawie redukcji gazów cieplarnianych w znacznej mierze porusza się także kwestię subsydiów energetycznych.

Istnieje już wiele sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Technologie energooszczędne i niskoemisyjne są skutecznym środkiem walki z zanieczyszczeniem środowiska, nie należy ich jednak łączyć z proponowaną przez sprawozdawcę redukcją dopłat do paliw kopalnianych jako warunkiem sine qua non wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.