Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W spra­wie re­gu­la­cji unij­nych do­ty­czą­cych wę­dzo­nek w Kra­ko­wie od­by­ło się spo­tka­nie, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez eu­ro­po­sła Bo­gu­sła­wa So­ni­ka. Po­ja­wi­li się na nim przed­sta­wi­cie­le bran­ży wę­dli­niar­skiej, wła­dze wo­je­wódz­twa oraz Głów­ny In­spek­tor Sa­ni­tar­ny.

Spo­tka­nie od­by­ło się po to, aby mię­dzy in­ny­mi wy­pra­co­wać wspól­ne sta­no­wi­sko i oświad­cze­nie w spra­wie pro­ble­mu do­ty­czą­ce­go „naj­wyż­szych do­pusz­czal­nych po­zio­mów wie­lo­pier­ście­nio­wych wę­glo­wo­do­rów aro­ma­tycz­nych w środ­kach spo­żyw­czych”. Bo tego wła­śnie do­ty­czy roz­po­rzą­dze­nie Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej nr 835/2011. Zo­sta­ło ono uchwa­lo­ne w 2011 roku, a w życie wej­dzie 1 wrze­śnia 2014.

Co ważne, prze­pi­sy w żaden spo­sób nie były kon­sul­to­wa­ne ani uchwa­la­ne przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. Na eta­pie kon­sul­ta­cyj­nym w roz­mo­wach brały udział pań­stwa człon­ko­stwie, ale poza Łotwą, nikt nie pro­te­sto­wał w tej spra­wie.

– Nowe prze­pi­sy, sze­ro­ko ko­men­to­wa­ne przez media, budzą nie­po­kój ma­ło­pol­skich pro­du­cen­tów wy­ro­bów wę­dzo­nych w spo­sób tra­dy­cyj­ny, szcze­gól­nie pro­duk­tów re­gio­nal­nych, które mogą nie mieć moż­li­wo­ści speł­nie­nia no­wych norm – mówił Bo­gu­sław Sonik, wy­ja­śnia­jąc po­wo­dy zwo­ła­nia spo­tka­nia.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 22.01.2014