Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

– Unijny budżet jest jednym z kluczowych narzędzi na rzecz wzrostu gospodarczego kontynentu oraz tworzenia miejsc pracy. W niektórych państwach członkowskich jest on głównym bodźcem dla inwestycji w infrastrukturę i kapitał ludzki. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że w 2015 roku fundusze UE dalej skutecznie i wydajnie wesprą wysiłki państw członkowskich w promowaniu koniunktury gospodarczej i zwiększaniu zatrudnienia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych – powiedziała Sidonia Jędrzejewska, wicekoordynator Grupy EPL w komisji budżetowej PE.

Parlament Europejski przyjął dziś wytyczne dla budżetu UE na 2015 rok. W dokumencie tym podkreślił szczególne znaczenie funduszy strukturalnych i polityki spójności, które, dofinansowując inwestycje publiczne, pomagają regionom i samorządom w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Eurodeputowani zwrócili też uwagę na konieczność dalszego rozwijania sektora nowoczesnych  technologii i cyfryzacji, modernizowania infrastruktury i energetyki, jak również wspierania przemysłu. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 431 eurodeputowanych, przeciw było 79, 33 wstrzymało się od głosu. 

– Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, Erasmus+ oraz wsparcie dla przedsiębiorstw i naukowców są wieloletnimi priorytetami Parlamentu Europejskiego. Dlatego konieczne jest by również w 2015 roku zagwarantować odpowiednie finansowanie dla tych działań – podkreśliła europosłanka Sidonia Jędrzejewska.  

2015 będzie kolejnym rokiem, kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz naukowcy będą mogli skorzystać z możliwości szybszego dofinansowania swoich inwestycji oraz badań w ramach programów  Horyzont 2020 oraz COSME. To także kolejny rok obowiązywania szczególnie ważnej dla europarlamentu inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz programu Erasmus+, który ma na celu zwiększenie kompetencji oraz mobilności młodzieży.

W dzisiejszych wytycznych eurodeputowani podkreślili też problem rosnącego deficytu w budżecie unijnym. Na koniec 2013 r. wysokość zaległych płatności wyniosła bowiem 23,4 mld EUR. Kwota ta została pokryta z funduszy przeznaczonych na 2014 r., uszczuplając tym samym środki służące do finansowania nowych inwestycji. W celu rozwiązania tego problemu PE domaga się uruchomienia wszystkich mechanizmów przewidzianych w ramach wieloletniego budżetu 2014-2020. Apeluje także, by budżet na 2015 r. został przyjęty zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej. Chodzi tu nie tylko o wiarygodność Unii Europejskiej, ale przede wszystkim o odpowiedzialność wobec studentów, bezrobotnych oraz lokalnych społeczności w najbiedniejszych regionach UE.