Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

  Regiony górskie rozsiane są po całej Europie i stanowią ok. 20% terytorium Unii Europejskiej. Są bardzo zróżnicowane, ale problemy, z którymi się borykają często są podobne, a ich rozwiązanie wymaga rozwiązań systemowych. 3 kwietnia 2014 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie dotyczące Regionów Górskich, w którym Poseł Bogusław Sonik wziął udział jako przewodniczący Intergrupy ds. Gór i obszarów Górskich. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

 Pomysłodawcą spotkania byli Mariya Gabriel i Vladimir Urutchev – posłowie do Parlamentu Europejskiego z Bułgarii z ramienia EPL. Polityka dotycząca rozwoju terenów górskich jest im bardzo bliska ze względu na fakt, iż ok. 60% terytorium ich państwa stanowią tereny górskie. Posłanka Gabriel rozpoczynając spotkanie podkreśliła jak ważna jest współpraca regionów górskich z całej Europy w celu wymiany dobrych praktyk chociażby przez program bliźniaczych miast. Zaznaczyła, że wsparcie dla regionów górskich powinno płynąć za wszystkich instytucji unijnych, zaś polityki, w zakresie których leży wsparcie terenów górskich to polityka spójności, wspólna polityka rolna, polityka współpracy transgranicznej oraz integracji transgranicznej.  

            Walory obszarów górskich docenił również Dyrektor Generalny Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Martin Scheele. Zróżnicowanie, unikatowość krajobrazu bogactwo kulturowe są niewątpliwymi skarbami tych terenów. Jednakże ośrodki zlokalizowane w górach napotykają liczne wyzwania. Żeby im sprostać i być konkurencyjnymi wobec innych regionów muszą uzyskać wsparcie. Poprzez rozwój zrównoważony możemy zapewnić regionom górskim utrzymanie bioróżnorodności oraz walorów środowiskowych bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego.

Problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy tych terenów są bliskie również mieszkańcom innych górskich regionów. Główną przyczyną tych problemów są bariery związane z fizycznymi aspektami lokalizacji tych terenów, czyli z ukształtowaniem terenu, klimatem oraz innymi warunkami środowiskowymi. Ponadto problem stanowi również utrudniona dostępność komunikacyjna. Na problemy związane z oddalenie terenów górskich od ośrodków miejskich zwrócił uwagę Georgi Ikonomov – przewodniczący Organizacji dla rozwoju gmin górskich w Republice Bułgarii. Jego zdaniem problem w rozwoju przemysłu na terenie górskim wynika z faktu, iż trudno zdobyć klientów oraz rynki zbytu. Gminy górskie są oddalone od potencjalnych ośrodków miejskich, zaś produkty, których wytwórcami wymagają szybkiego dostarczenia do odbiorców końcowych.

Jednakże tereny górskie mają ogromny potencjał, który powinniśmy wykorzystać. Niewątpliwie jest nim możliwość rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, na co zwrócił uwagę Poseł Sonik.  Ważne są jednak działania bardziej skupione na specyfice terenów górskich, gdyż nie tylko potencjał energetyczny jest charakterystyczny dla gór, ale również możliwości rozwoju rolnictwa, produkcja wyrobów regionalnych, które nie są skazane na porażkę ze względu na oddalenie od rynku. Co więcej są one teraz coraz częściej produktami poszukiwanymi i bardzo docenianymi przez konsumentów. Potrzebne są jednak odpowiednie instrumenty dla rozwoju obszarów górskich, zarówno instrumenty prawne jak i środki finansowe. Poseł Sonik omówił europejską strategię dla gospodarczego i społecznego rozwoju obszarów górskich, podkreślając charakter działań, które powinny zostać przedsięwzięte, skupiając się na wsparciu dla przedsiębiorstw oraz rozwoju infrastruktury. W konsekwencji zapewni to zwiększenie liczby inwestycji i miejsc pracy. Odpowiednia strategia jest w stanie zapewnić tym regionom taki sam standard życia, jakim cieszą się mieszkańcy innych obszarów.

Finansowanie rozwoju obszarów górskich może odbywać się dzięki programowi LEADER. Na tę formę finansowania zwrócił uwagę Dyrektor Generalny Polityki Regionalnej – Władysław Piskorz. Już w wielu regionach górskich na terenach państw Europy Zachodniej z powodzeniem wykorzystywane są te środki. Państwa takie jak Polska czy Bułgaria powinny w większym zakresie wykorzystywać ten instrument. Dzięki projektom lokalnym możemy stopniowo rozwijać potencjał terenów górskich w naszych państwach.

Wszystkie planowane działania mają na celu wyzwolenie potencjału drzemiącego w obszarach górskich. Małopolska również skorzysta na szeroko zakrojonych działaniach zmierzających do pobudzenia aktywności regionów górskich. Lokalne strategie oraz korzystanie z już dostępnych instrumentów są koniecznymi do podjęcia krokami, aby bogactwo Małopolski oraz innych regionów obszarów górskich w Polsce mogło zostać odpowiednio wyeksponowane.