Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

15. listopada 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Projekt wspólnej Europy to efektywnie funkcjonujący jednolity rynek znoszący bariery i przepisy, przez co umożliwiający mobilność obywateli w obrębie eurolandu. Jednym z podstawowych praw jest swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy w różnych krajach członkowskich.

Chęć podjęcia pracy w innym kraju członkowskim niż kraj pochodzenia deklaruje w badaniach ponad 17% obywateli UE w porównaniu z 2%, które faktycznie z takiej możliwości korzystają. Jest to wynik nadal istniejących barier stojących na przeszkodzie swobodnego podejmowania pracy oraz czasochłonnych i skomplikowanych procedur uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dyrektywa w tej sprawie, która weszła w życie w 2007 roku, nie wszędzie działa. Dlatego przyjęliśmy sprawozdanie w sprawie egzekwowania i rewizji dyrektywy, w którym proponujemy zmiany, dotyczące uproszczenia procedur uznawania kwalifikacji zawodowych dla 4,7 tys. zawodów regulowanych w całej Unii w celu wspierania mobilności pracowników w UE, oraz wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej. Zmiany w dyrektywie o kwalifikacjach zawodowych muszą służyć przede wszystkim zwiększaniu mobilności pracowników w obliczu wyzwań demograficznych i wzrostu wskaźników bezrobocia w części państw członkowskich.