Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie Iranu.

17. listopada 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że obecną sytuację w zakresie praw człowieka w Iranie charakteryzuje powtarzające się naruszania praw podstawowych: mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka żyją pod poważną presją i stałą groźbą aresztowania; mając na uwadze, że Iran zw swoim odsetkiem egzekucji w pierwszej połowie 2011 roku jest krajem o największej liczbie wykonanych wyroków śmierci w przeliczeniu na mieszkańca, co kontrastuje ze światową tendencją do znoszenia kary śmierci, wyraża poważne zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie, rosnącej liczbie więźniów politycznych, powszechnego stosowania tortur, niesprawiedliwych procesów i niebotycznych kwot kaucji zdecydowanie potępia stosowanie kary śmierci w Iranie i wzywa władze Irańskie do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary smierci do czasu jej całkowitego zniesienia.
Wzywa państwa członkowskie do udzielenia bezpiecznego schronienia obywatelom Iranu, którzy uciekli z kraju na przykłąd w formie inicjatywy Miasta Schronienia.