Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik: wolność nie spadła nam z nieba

W roz­mo­wie z One­tem poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Bo­gu­sław Sonik opo­wia­da o tym, która rocz­ni­ca ma­ją­ca miej­sce w 2014 roku jest dla niego naj­waż­niej­sza. Ak­tyw­ny uczest­nik de­mo­kra­tycz­nej opo­zy­cji opo­wia­da o swo­jej walce o nie­pod­le­głość i o tym, że „wol­ność nie spa­dła nam z nieba”

– Pol­skim ma­rze­niem za­wsze było przy­stą­pie­nie do świa­ta de­mo­kra­cji, wol­no­ści i przy­wią­za­nia do wol­ne­go rynku. To speł­nia Unia Eu­ro­pej­ska. Jed­nak z mojej per­spek­ty­wy w tym roku naj­waż­niej­sza jest 25. rocz­ni­ca upad­ku ko­mu­ni­zmu, po­nie­waż to wy­wal­czy­li­śmy sobie przez lata walki i lata nie­zgo­dy – mówi Sonik.

– Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że wol­ność nie spa­dła nam z nieba – pod­kre­śla eu­ro­de­pu­to­wa­ny Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Za­zna­cza rów­nież, że „dzi­siaj mamy nie­zwy­kłe wa­run­ki, żeby mło­dzież mogła się kształ­cić za gra­ni­cą i pra­co­wać” – To coś nie­wy­obra­żal­ne­go – wska­zu­je.Źródło:

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/boguslaw-sonik-wolnosc-nie-spadla-nam-z-nieba/4qx1w