Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pytanie Bogusława Sonika do Komisji

13. czerwca 2012

Zgodnie z celem dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, zawartym w art. 7a zmienionej dyrektywy w sprawie jakości paliwa (dyrektywa 98/70/WE zmieniona dyrektywą 2009/30/WE), dostawcy paliwa i energii wykorzystywanych w transporcie mają obowiązek zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia o 6 % do 2020 r. Niemniej jednak Komisja w dalszym ciągu nie opracowała środków niezbędnych do wdrożenia art. 7a.

Aby wdrożenie dyrektywy było możliwe, wniosek Komisji powinien być odpowiednio wyważony i zawierać ustalenia dotyczące metody dokładnej sprawozdawczości i metodologii pomiaru natężenia emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw. Komisarz Connie Hedegaard ogłosiła na posiedzeniu komisji ENVI w marcu 2012 r., że DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu przeprowadzi ocenę skutków dotyczącą ustalenia w ramach środka wykonawczego oddzielnej wartości dla piasków roponośnych i innych paliw niekonwencjonalnych. Zwracamy się do Komisji o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sposobu przeprowadzenia oceny skutków wdrożenia przepisów.

1. Czy Komisja będzie korzystać z ekspertów zewnętrznych i ogłosi zaproszenie do składania ofert? Jeśli tak, jakie będą kryteria wyboru?

2. Czy w ocenie skutków będą brane pod uwagę różne rozwiązania polityczne? Jeśli tak, to jakie?

3. Czy Komisja będzie analizować wpływ różnych rozwiązań na emisje gazów cieplarnianych, rynki ropy naftowej i paliw, europejskie bezpieczeństwo dostaw energii oraz koszty zarówno na szczeblu unijnym, jak i światowym?