Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 marca 2011, 23:00

1299502653

Stulecie Międzynarodowego Dnia Kobiet: nierówności płacowe i ubóstwo jako problemy, z którymi borykają się kobiety; zmiany w Traktacie umożliwiające wprowadzenie mechanizmu stabilizacyjnego oraz unijne aspiracje Turcji i Czarnogóry to tematy, które zostaną poruszone w tym tygodniu na sesji plenarnej w Strasburgu.

Stulecie Międzynarodowego Dnia Kobiet: nierówności płacowe i ubóstwo to problemy, z którymi borykają się kobiety

Częścią uroczystości z okazji stulecia Międzynarodowego Dnia Kobiet będzie debata nad dwoma projektami rezolucji komisji praw kobiet i równouprawnienia. Pierwsza z nich poświęcona jest równości kobiet i mężczyzn w UE, druga natomiast dotyczy problemu ubóstwa kobiet.

Parlament zaopiniuje zmiany w Traktacie umożliwiające wprowadzenie mechanizmu stabilizacyjnego

Posłowie omówią i zagłosują nad propozycją zmiany Traktatu, która umożliwi wprowadzenie mechanizmu stabilizacyjnego dla krajów strefy euro. Decyzje o modyfikacji Traktatu podjęto na szczycie Rady Europejskiej w grudniu ub. roku. Zmiana artykułu 136 Traktatu wymaga uzyskania opinii Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Unijne aspiracje Turcji i Czarnogóry: głosowanie Parlamentu

Parlament Europejski omówi i podda pod głosowanie rezolucję w sprawie postępów w negocjacjach akcesyjnych obu krajów. W przygotowanych projektach rezolucji posłowie dają wyraz zaniepokojeniu pogarszającą się sytuacją w zakresie przestrzegania praw człowieka w Turcji. Z zadowoleniem przyjmują uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa przez Czarnogórę, choć tu zastrzeżenia budzi wysoki wciąż poziom korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Parlament i Wysoka Przedstawiciel do spraw Zagranicznych o wydarzeniach w Libii i stanie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie

Posłowie omówią wraz z Wysoką Przedstawiciel UE do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton rozwój ostatnich wydarzeń w Libii i innych krajach Afryki Północnej oraz stan procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Iran: Sankcje za łamanie praw człowieka

Proces kształtowania przyszłych relacji UE z Iranem powinien skupiać się nie tylko na programie jądrowym, ale także na wyjaśnieniu przypadków łamania praw człowieka, do których dochodzi od czasu wyborów prezydenckich w 2009 roku. Takie zapisy znajdą się w proponowanym tekście rezolucji przygotowanym przez komisję spraw zagranicznych, którą Parlament przegłosuje w czwartek. W dokumencie posłowie potępiają wykonanie wyroku śmierci na obywatelce Holandii irańskiego pochodzenia Zahrze Bahrami.

Strategia UE na rzecz Romów: priorytety Parlamentu

Należy podając działania, które zapewnią lepszą promocję integracji społecznej, kulturowej i gospodarczej społeczności romskiej w Europie. Projekt rezolucji komisji wolności obywatelskich zawiera wytyczne dla Komisji Europejskiej, która opracowuje właśnie strategię na rzecz integracji Romów.

Priorytety budżetowe Parlamentu na 2012 rok

Posłowie omówią założenia budżetu Parlamentu Europejskiego na 2012 rok i przygotują projekt rezolucji, który poddadzą pod głosowanie we wtorek. Usprawnienie prac legislacyjnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko, a zarazem utrzymanie wzrostu wydatków poniżej wskaźnika inflacji, to główne priorytety budżetowe identyfikowane przez posłów.

Uroczyste posiedzenie: Prezydent Węgier Pál Schmitt w Parlamencie Europejskim

Prezydent Węgier Pál Schmitt wystąpi na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w środę, 9 marca. Wizyta przypada w okresie węgierskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Węgierska ustawa medialna – głosowanie Parlamentu w czwartek

W czwartek Parlament zagłosuje nad rezolucją w sprawie węgierskiej ustawy medialnej. Głosowanie początkowo zaplanowane na sesję w lutym nie odbyło się, po tym jak komisarz Neelie Kroes poinformowała, że Komisji Europejskiej udało się porozumieć z węgierskimi władzami i kontrowersyjna ustawa medialna zostanie dostosowana do wymagań UE.