Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 grudnia 2009, 23:00

10 grudnia br. Konferencja Przewodniczących Grup Politycznych Parlamentu Europejskiego przedstawiła listę parlamentarnych intergrup, które zostały oficjalnie uznane przez Parlament Europejski. Znalazła się wśród nich intergrupa ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych, o której powstanie zabiegał poseł Bogusław Sonik.

Nowo postała intergrupa będzie promotorem polityki górskiej w Unii Europejskiej oraz rzecznikiem interesów społeczności wyspiarskich i regionów o mniejszej gęstości zaludnienia. Inicjatywa opiera się na artykule 174 Traktatu z Lizbony, który zaleca zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami oraz na obowiązującej w Unii Europejskiej zasadzie prowadzenia zróżnicowanej polityki regionalnej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców poszczególnych regionów geograficznych i możliwości wykorzystania ich zasobów własnych. Podejmując działalność intergrupa nawiąże współpracę z istniejącymi w krajach UE stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką.

Intergrupa parlamentarna to międzykomisyjne i międzypartyjne ciało w nieformalny sposób zrzeszające eurodeputowanych z różnych frakcji politycznych, których jednoczy wspólny punkt widzenia na daną kwestię. Inicjatorami utworzenia intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych są posłowie Bogusław Sonik (EPL), Jean-Pierre Audy (EPL) i Lidia Geringer de Oedenberg (socjaliści). Powstanie intergrupy jest szczególnie istotne dla Polski ze względu na fakt, że duży obszar powierzchni Polski zajmują tereny górskie.

Zdaniem posła Bogusława Sonika na szczególną uwagę zasługuje problematyka polityki górskiej, ponieważ obszar gór i terenów podgórskich zajmuje prawie 40% całego terytorium Unii Europejskiej i jest zamieszkany przez prawie 20% obywateli Unii Europejskiej. Ponadto specyfika obszarów górskich, które w krajach europejskich zaliczane są do terenów zapóźnionych w rozwoju społeczno – gospodarczym oraz ich naturalne ograniczenia wynikające z klimatu wymuszają prowadzenie specjalnej polityki regionalnej w sprawie gór i terenów podgórskich. Z tych względów poseł Sonik liczy na zaangażowanie w prace intergrupy polskich posłów z regionów górskich oraz działających na terenie Polski instytucji zajmujących się tematyką obszarów górskich.

Na pierwszym posiedzeniu intergrupy w 2010 roku dojdzie do ukonstytuowania się władz intergrupy.