Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W efek­cie ne­go­cja­cji kra­jów UE z PE, z pro­jek­tu no­we­li­za­cji dy­rek­ty­wy o oce­nie od­dzia­ły­wa­nia in­we­sty­cji na śro­do­wi­sko wy­kre­ślo­no obo­wią­zek prze­pro­wa­dza­nia przez in­we­sto­rów peł­nej oceny od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko pro­jek­tów gazu łup­ko­we­go już na eta­pie po­szu­ki­wań.

Prze­pis, który mógł­by zmniej­szyć opła­cal­ność po­szu­ki­wań gazu łup­ko­we­go, zo­stał zde­cy­do­wa­nie od­rzu­co­ny przez ko­ali­cję, w skład któ­rej poza Pol­ską we­szły Węgry, Cze­chy, Sło­wa­cja, Ru­mu­nia oraz Wiel­ka Bry­ta­nia.

Obo­wią­zek prze­pro­wa­dza­nia peł­nej oceny od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko pro­jek­tów po­szu­ki­wa­nia gazu łup­ko­we­go z uży­ciem szcze­li­no­wa­nia hy­drau­licz­ne­go zo­stał wpro­wa­dzo­ny do pro­jek­tu dy­rek­ty­wy w paź­dzier­ni­ku przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. Nie było jed­nak dużej więk­szo­ści dla tego za­pi­su; po­pie­ra­li go so­cja­li­ści i Zie­lo­ni w PE. Zda­niem eu­ro­po­sła Bo­gu­sła­wa So­ni­ka (PO), w ne­go­cja­cjach nikt nie bro­nił tego za­pi­su poza po­słem spra­woz­daw­cą. Nie pro­po­no­wa­ła go Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska i od­rzu­ci­ły go kraje UE.

„Prób­ne od­wier­ty nigdy nie były ob­ję­te oceną śro­do­wi­sko­wą, ze wzglę­du na brak na­uko­wych do­wo­dów. Ne­go­cja­to­rzy pod­ję­li słusz­ną de­cy­zję, nie utrud­nia­jąc roz­wo­ju tego no­we­go i tak po­trzeb­ne­go źró­dła ener­gii i nie sta­wia­jąc nie­po­trzeb­nych ad­mi­ni­stra­cyj­nych prze­szkód in­we­sto­rom” – pod­kre­ślił Sonik.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 19 grudnia 2013