Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Brukseli

24. lutego 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Priorytetem nowej strategii Euro 2020 ma być bardziej inteligentna i ekologiczna, oparta na wiedzy, gospodarka rynkowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu. Aby osiągnąć ten cel powinniśmy się przede wszystkim skupić na pogłębianiu wspólnego rynku oraz zwiększaniu swobody przepływu usług. Zadaniem wspólnoty Europejskiej powinno być promowanie przedsiębiorczości a także wprowadzenie ułatwień w rejestrowaniu działalności gospodarczej poprzez znoszenie barier prawnych i ekonomicznych. Istotną kwestią jest wspieranie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, ważnym krokiem w tym kierunku może okazać się zniesienie obowiązku składania rocznych bilansów przez mikroprzedsiębiorców oraz poprawa dostępności do kredytów. 

Jak wynika z badań Eurobarometru, dotyczących przedsiębiorczej mentalności, Unia Europejska jest nadal w tyle za Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie ponad połowa młodych mieszkańców UE chciałaby zostać przedsiębiorcami w ciągu następnych 5 lat. Za istotne uważam również skoncentrowanie się na tworzeniu wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.

Dlatego też musimy zwrócić uwagę i zwiększyć nakłady finansowe na na rozwój i przygotowanie młodych ludzi do wyjścia naprzeciw długoterminowym wyzwaniom. UE powinna jak najszybciej wdrożyć europejską agendę cyfrową, aby przyczynić się do powstania rzeczywiście jednolitego wspólnego rynku w handlu internetowym, tak, aby konsumenci mogli korzystać z konkurencyjnych ofert cenowych w innych państwach członkowskich, a MŚP mogły bez przeszkód działać na rynku europejskim.