Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 kwietnia 2008, 22:00

1207144418

Projekt Traktatu lizbońskiego powstał w odpowiedzi na współczesny i zmieniający się świat. Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie sprostać globalizującej się gospodarce, rozwojowi demograficznemu, zmianom klimatycznym, dostawom energii czy zagrożeniom bezpieczeństwa. Rozwiązaniem tych problemów może być podjęcie wspólnych wysiłków w skali europejskiej. Europa musi być nowoczesna, musi dysponować skutecznymi i spójnymi narzędziami dostosowanymi do wymogów funkcjonowania Unii. Traktat reformuje zasady współżycia w ramach Wspólnoty tak by obywatele czuli się bezpiecznie, a Europa stanowiła o swej sile.

13 XII 2007 roku przywódcy państw Unii Europejskiej podpisali traktat lizboński kończąc kilkuletnie dyskusje dotyczące spraw instytucjonalnych.

Traktat ten wyposaża UE w ramy prawne oraz instrumenty, które są potrzebne Unii by sprostać przyszłym wyzwaniom i spełnianiu oczekiwań społeczeństwa. Dzięki traktatowi Europa stanie się bardziej demokratyczna i przejrzysta. Pozwoli na to wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych oraz zinstytucjonalizowanie możliwość zgłaszania inicjatyw obywatelskich.

Unia ma działać skuteczniej m.in. przez uzyskanie osobowości prawnej, uproszczenie zasad głosowania oraz usprawnienie i zmodernizowanie instytucji unijnych liczących 27 państw.

Traktat lizboński to także Europa praw, wartości, solidarności i bezpieczeństwa. Traktat promuje wartości UE włączając Kartę Praw Podstawowych (m.in. prawo do życia, wyklucza karę śmierci czy reprodukcyjne klonowanie ludzi. Zakazuje dyskryminowania ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie, język, religię, przekonania czy orientację seksualną).

Traktat zwiększy także znaczenie Europy na arenie międzynarodowej. Pozwoli Europie na zajmowanie przejrzystego stanowiska w kontaktach z partnerami na całym świecie. Zapewni odpowiednie wykorzystanie potencjału gospodarczego, humanitarnego, politycznego i dyplomatycznego Unii dla promowania jej interesów i wartości globalnie przy poszanowaniu interesów poszczególnych państw członkowskich.

By traktat wszedł w życie musi zostać ratyfikowany przez wszystkie 27 państw. Każde z nich decyduje o sposobie ratyfikacji. Dotychczas jedynie Irlandia zapowiedziała przeprowadzenie referendum. W pozostałych państwach traktat ratyfikować mają parlamenty. 1 IV 2008 Traktat lizboński został ratyfikowany przez Parlament Polski. Państwa członkowskie postawiły sobie za cel wejście traktatu w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku, czyli kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.