Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł Bo­gu­sław Sonik stwierdził w komentarzu dla Onetu, że ta­jem­ni­cą suk­ce­su par­tii Ja­ro­sła­wa Go­wi­na może być „zmia­na spo­so­bu two­rze­nia ugru­po­wa­nia„. – Teraz par­tie po­wsta­ją „od góry”, po­przez kilka osób ze zna­ny­mi na­zwi­ska­mi (…). Gowin chce od­wró­cić tę pi­ra­mi­dę i szu­kać zwo­len­ni­ków naj­pierw na dole. On liczy na pe­wien ro­dzaj prze­bu­dze­nia spo­łecz­ne­go – powiedział Poseł Sonik.

Cały komentarz Posła znajdą Państwo tutaj:

Źródło: Onet.pl, 1 pażdziernika 2013