Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Ener­gia i kli­mat są tylko jed­nym z kilku punk­tów, które mają po­ja­wić się na szczy­cie Rady Eu­ro­pej­skiej w Bruk­se­li. W ob­li­czu sy­tu­acji na Kry­mie spra­wa ener­gii na­bie­ra jed­nak no­we­go zna­cze­nia. W związ­ku z agre­syw­ną po­sta­wą Wła­di­mi­ra Pu­ti­na Eu­ro­pa za­czę­ła do­ce­niać po­li­ty­kę ener­ge­tycz­ną jako re­al­ne na­rzę­dzie wpły­wu. – Skoń­czył się czas po­ko­ju i pracy. Nad­szedł na­to­miast czas za­gro­żeń, na które trze­ba umieć od­po­wie­dzieć – mówi One­to­wi eu­ro­de­pu­to­wa­ny PO Bo­gu­sław Sonik.

– Uza­leż­nie­nie Nie­miec od gazu z Rosji to za­gro­że­nie dla su­we­ren­no­ści Eu­ro­py – po­wie­dział 10 marca pre­mier Do­nald Tusk. Tego dnia rola po­li­ty­ki ener­ge­tycz­nej w de­ba­cie pu­blicz­nej nie­po­mier­nie wzro­sła. To, o czym mó­wi­ło się do tej pory na ko­mi­sjach sej­mo­wych i w eks­perc­kich de­ba­tach zo­sta­ło prze­nie­sio­ne do po­li­tycz­ne­go głów­ne­go nurtu. Od­waż­na de­kla­ra­cja Tuska nie zna­la­zła jed­nak od­ze­wu u są­sia­da zza za­chod­niej gra­ni­cy. Gdy dwa dni póź­niej War­sza­wę od­wie­dzi­ła kanc­lerz Nie­miec An­ge­la Mer­kel za­po­wie­dzi pol­skie­go rządu nie były już tak ostre i jed­no­znacz­ne.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 20 marca 2014