Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 – 28.11.2013 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych
Panorama_european%20union%202012%20pe-epTen tydzień należy w Parlamencie Europejskim do posiedzeń komisji parlamentarnych. Wszystkie wydarzenia z tym związane można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Parlamentu. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej wymienionymi agendami:Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI) – 27-28. listopada odbywać się będą debaty dot.: kontroli kondycji zwierząt i roślin, przemieszczania odpadów i wpływu transportu morskiego na środowisko. Dodatkowo polski Minister Środowiska przedstawi wyniki konferencji COP19.Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (IMCO) – 27. listopada komisja organizować będzie publiczne wysłuchanie, które skupiać się będzie na programie Jednolitego Rynku Telekomunikacyjnego w Europie.Handel Międzynarodowy (INTA) – 27. listopada komisja organizuje publiczne wysłuchanie. Tematem będzie wypływ dwustronnych handlowych porozumień UE na socjalne i środowiskowe standardy i przepisy na świecie.Petycje (PETI) – 25-26. listopada komisję odwiedzi nowo wybrany Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich  – pani Emily O´Reilly. W tym czasie komisja będzie dyskutować o m.in.  ustaleniu jednych akademickich kwalifikacji i koncernach środowiskowych na Węgrzech.
W tym tygodniu:
48. Numer Biuletynu Europejskiego już w tym tygodniu!
Biuletyn%20(2)Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury 48. numeru Biuletynu Europejskiego, który ukaże się już w tym tygodniu. W materiale będzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów i podsumowań.W najnowszym numerze chcemy zaprezentować Państwu interesujący felieton Posła Bogusława Sonika. Gościem numeru będzie także Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – Wojciech Cetnarski, z którym porozmawiamy o  wyzwaniach stojących przed Polską i całą Europą w ramach wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii.W materiale prezentujemy również artykuł podsumowujący ustalenia szczytu klimatycznego, który niedawno zakończył się w Warszawie.
W nowym Biuletynie można również znaleźć zaproszenie do kolejnej edycji naboru na staż praktyczny w Brukseli w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika.Zaprosimy Państwa także do lektury stałych sekcji – Brukseli Online oraz najciekawszych wydarzeń z województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Kolejny numer już w tym tygodniu, a tymczasem zapraszamy do lektury poprzednich Biuletynów – polecamy!
Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie
W czwartek, 28.listopada rozpocznie się dwudniowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła projekt ustawy, który umożliwiłby Julii Tymoszenko leczenie po za granicami państwa.  Mocno komplikuje to szanse na podpisanie umowy stowarzyszeniowej Unia – Ukraina, gdyż jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić ten kraj aby rozpocząć rozmowy akcesyjne, jest zwolnienie byłej pani premier z więzienia.Wiecej na temat sytuacji na Ukrainie mogą Państwo znaleźć tutaj.
Wyzwania w realizacji przyszłej polityki spójności
W środę, 27.listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się piąte międzyparlamentarne posiedzenie komisji rozwoju regionalnego z parlamentami krajowymi.Głównym tematem debaty będą wyzwania dotyczące realizacji przyszłej polityki spójności: w kierunku efektywnych inwestycji dla wzrostu i spójności poprzez poprawę synergii na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym w celu realizacji założeń strategii UE 2020.
Internet również dla niepełnosprawnych
W czwartek, 28.listopada podczas posiedzenia komisji spraw gospodarczych i monetarnych odbędzie się głosowanie nad dyrektywą dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego.Strony internetowe sektora publicznego i te, które realizują zadania publiczne będę musiały być dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych. Obecnie jedynie 10% tych stron jest dostępnych, a szacuje się, że europejski rynek e-dostępności jest wart 2 miliardy euro.
Wydarzyło się:
Budżet UE na lata 2014-2020 przyjęty!
Po długich negocjacjach, debatach i głosowaniach 19.listopada udało dojść się do kompromisu i przyjęto Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020. Dla Polski jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ na te lata zaplanowano dla naszego kraju największą pulę funduszy. W polskiej „kopercie” znajdzie się aż 108,5 miliarda euro!Budżet na przyszłe 7 lat skupia się na takich kwestiach jak: inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój badań i edukacji, modernizacja sieci energetycznej  i transportowej. Ważną częścią tego projektu są też fundusze na walkę z bezrobociem zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kwestia ta podkreślana jest chociażby poprzez rozbudowę formuły i zwiększenie części środków na program Erasmus+ . Szansę na znalezienie przez młode pokolenie pracy zwiększa program „Gwarancje dla młodzieży”, na który to również przeznaczono w tym budżecie większą część nakładów.
Więcej >
Dobra wiadomość dla Polski!
Euro_european%20union%202012%20pe-epEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) to największy fundusz unijny, którego budżet na następne 7 lat wyniesie ponad 180 miliardów euro. Kwota ta przeznaczona będzie na inwestycje i budowę infrastruktury w całej Europie w takich obszarach jak transport, technologie informacyjne i komunikacyjne, innowacyjność i badania, energooszczędność, przedsiębiorstwa, ochrona środowiska, edukacja. 20. listopada Parlament Europejski przyjął raport w tej sprawie. Prawie 36 mld euro przypadnie Polsce.
Według nowych zasad, państwa członkowskie będą musiały skoncentrować większość środków z EFRR na wybranych obszarach tematycznych, do których należą: badania, innowacje i rozwój technologiczny, technologie informacyjne i komunikacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Będą musiały przeznaczyć ponadto, co najmniej 5% środków z tego funduszu na wsparcie quasi projektów pilotażowych w miastach, które mają na celu „testowanie” zintegrowanego podejścia do rozwoju i rozwiązywania problemów na obszarach miejskich. W ramach EFRR Komisja Europejska wspierać będzie także działania innowacyjne w ramach zrównoważonego rozwoju miast Europy, na które przeznaczone zostało 300 milionów euro na nadchodzące 7 lat.
„Łącząc Europę” – TEN – T
Batiment_strasbourg-ii19. listopada podczas sesji plenarnej w Strasburgu, przyjęto porozumienie dotyczące instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), mającego w budżecie na lata 2014-2020 zapewnić 29,3 mld € na rozwój transeuropejskiej sieci transportu i energetyki. W oddzielnym głosowaniu zatwierdzono również przebieg poszczególnych korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).Projekt ten, wraz z finansowaniem ma pomóc w utworzeniu spójnych korytarzy transportowych na terenie całej Unii Europejskiej, wydatnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności unijnej gospodarki, poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców, poprawę sprawności przewozu towarów i budowę brakujących ogniw, takich jak połączenia transgraniczne, mosty i tunele. Naterenie Polski sieć ta obejmuje m.in. drogę „Via Baltica” z Warszawy do krajów Bałtyckich, autostradę A4, oraz modernizację głównych szlaków kolejowych, mającą doprowadzić do wzrostu prędkości przewozu towarów.Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.
Przyjęto Reformę Wspólnej Polityki Rolnej!
Zywnosc3_european%20union%202012%20pe-ep_podpisaneEuroposłowie przyjęli 20. listopada nowe zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej. Dla Polski oznacza to wzrost o 6 mld euro w pierwszym filarze WPR – dopłaty bezpośrednie i działania rynkowe – w stosunku do obecnej perspektywy finansowej 2007-13.Natomiast w drugim filarze – polityka rozwoju obszarów wiejskich – mamy ok. 2,5 mld euro mniej, ale to zmniejszenie będzie zrekompensowane poprzez przesunięcie części zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce spójności.Dodajmy, żeprace nad reformą wspólnej polityki rolnej trwają już ponad trzy lata, a przyjęte dziś rozwiązania są kompromisem, w którym każda ze stron musiała z czegoś zrezygnować, aby osiągnąć część swoich priorytetów. Wprowadzenie reformy było niezbędne dla poprawy konkurencyjności europejskiego rolnictwa.
16-letnia Malala Yousafzai odbiera Nagrodę Sacharowa
Podczas obecnej sesji plenarnej w Strasburgu, przewodniczący Martin Schulz wręczył Malala Yousafzai Nagrodę Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka.
16-letnia aktywistka z Pakistanu została nagrodzona za zasługi i wytrwałość w walce o prawa dzieci i prawo kobiet do edukacji w krajach islamskich.Zabierając głos, Malala powiedziała w pierwszej kolejności, że czuje się niezwykle szczęśliwa i zaszczycona faktem, że dzisiejsza nagroda została jej przyznana jednomyślnie. Dedykuję tą nagrodę cichym bohaterom Pakistanu oraz ludziom na całym świecie, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka – dodała.Malala wezwała też Parlament Europejski do spojrzenia poza granice Europy i wsparcia ludzi, którzy pozbawieni są podstawowych praw obywatelskich.
Więcej >
Horyzont 2020 przyjęty przez PE!
20120628_innogenetics_099_podpisaneEuroposłowie przyjęli kolejny program ramowy UE dotyczący badań i innowacji, na lata 2014-2020. Siedmioletni budżet programu wyniesie ponad 70 miliardów euro!!! Tak zwany Horyzont 2020 zastąpi Siódmy Program Ramowy.
Horyzont 2020 to największy na świecie program wspierający badania i rozwój. Stwarza on szansę i jednocześnie wyzwanie dla  projektów polskich uczelni i przemysłu. Jest również szansą dla tysięcy polskich naukowców w finansowaniu badań powiązanych z gospodarką.Dużą zaletą programu jest elastyczność i znaczne uproszczenia formalne. Łączy on również w sposób umiejętny sfery nauki i przemysłu poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dlaprzedsiębiorców (szczególnie z sektora MŚP), którzy które będą w stanie wytworzyć innowacyjne produkty oparte na technologii przyszłości.