Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

16. listopada 2011

Bogusław Sonik (PPE ):

Panie Przewodniczący!

Latem tego roku Rada zatwierdziła ramy Unii Europejskiej dotyczące krajowych strategii integracji Romów z poleceniem dla państw członkowskich opracowania ich strategii do końca 2011 r. Przyjęcie tego dokumentu to niewątpliwy istotny krok w kierunku położenia kresu wieloletniej już dyskryminacji Romów w Europie. Niemniej jest brak w tym dokumencie konkretnych celów oraz środków, które miałyby służyć przeciwdziałaniu niechęci wobec Romów. Niechęć ta w niektórych państwach członkowskich przybiera niepokojący wymiar prześladowania przedstawicieli tej grupy etnicznej.

Apeluję o wystąpienie do Agencji Praw Podstawowych o przygotowanie nowego, aktualnego raportu na temat sytuacji Romów w Unii Europejskiej wraz z wnioskami i propozycjami. W naszym parlamencie istnieje dość kuriozalna sytuacja: w każdy czwartek debatujemy na temat łamania praw człowieka na świecie. Nie ma zaś stałego forum, na którym debatowane byłyby przypadki naruszania takich praw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powinna zostać dokonana analiza funkcjonowania pod tym kątem Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu. Agencja ta powinna przedstawić jak najszybciej analizę naruszania praw mniejszości w państwach członkowskich. Dotyczy to nie tylko sytuacji Romów, ale również np. Polaków na Litwie, czy Węgrów.