Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

13. września 2011

Bogusław Sonik (PPE):

Pani Przewodnicząca!

Jednym z pięciu celów nowej strategii Unii Europejskiej Europa 2020 jest wyjście z ubóstwa 20 mln mieszkańców Unii Europejskiej. Dane i statystyki z 2009 roku dotyczące ubóstwa są wręcz alarmujące: aż 113 mln osób zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Sytuacja ta jest na tyle niepokojąca, że może ulec pogorszeniu ze względu na kryzys gospodarczy i ekonomiczny.

Bezdomność stanowi niezwykle drastyczny wymiar ubóstwa, a co najgorsze jest dziedziczna, przez co trudniejsza do zwalczania i przeciwdziałania. Z zadowoleniem przyjmuję wszystkie działania Parlamentu Europejskiego, który kładzie szczególny nacisk na walkę z tym zjawiskiem. W dotychczasowych inicjatywach przedstawione zostały jasno sprecyzowane żądania odnośnie do kwestii zwalczania i zapobiegania, między innymi likwidacja bezdomności ulicznej do 2015 roku, czy walka z jej przyczynami poprzez odpowiednie kształtowanie polityki mieszkaniowej i socjalnej.

Sukces strategii przeciwdziałania bezdomności na poziomie europejskim zależeć będzie od tego, jak Komisja wypełni wyznaczoną jej rolę jak najszybszego zmobilizowania państw członkowskich do zbudowania efektywnych i kompleksowych strategii zwalczania bezdomności i przeciwdziałania jej. O powodzeniu projektu w znacznej mierze zadecyduje też otwartość na współpracę z osobami dotkniętymi bezdomnością, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Stworzenie skutecznej polityki przeciwko bezdomności jest zatem uzależnione od współpracy międzyinstytucjonalnej oraz prawidłowej i efektywnej implementacji istniejących aktów prawnych. Tylko wspólna wizja polityczna oraz zaangażowanie Unii Europejskiej i państw członkowskich mogą przyczynić się do pełnej realizacji celów strategii Europa 2020.