Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1317723367

4. października 2011

Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przedstawiona zostanie opinia autorstwa Posła Bogusława Sonika, przygotowana na zlecenie Komisji ENVI w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu.

W opinii tej Komisja ENVI zwraca się ze wskazówkami do Komisji Transportu i Turystyki i prośbą o uwzględnienie ich w tekście projektu rezolucji. W dokumencie tym zaznacza się m.in., że zrównoważona i przyjazna środowisku sieć transportu jest systemem nerwowym gospodarki europejskiej, któremu należy zapewnić konieczne zachęty do przejścia na napęd oparty na paliwach niekopalnych. Ocenia się również, że ze względu na uzależnienie transportu od oleju napędowego znaczenie alternatywnych źródeł energii prawdopodobnie wzrośnie, gdy tylko powstanie odpowiednia infrastruktura.

Opinia Komisji ENVI odnotowuje również, że wiele regionów UE musi nadrobić opóźnienia w obszarze transportu, dlatego ważne jest ukierunkowanie działań na eliminację rozbieżności w rozwoju infrastruktury między różnymi regionami europejskimi. Komisja ma świadomość, że masowe przejście na nową technologię w sektorze transportu wymaga czasu a cały proces powinien uwzględniać realia poszczególnych państw członkowskich. Dlatego też powinno się wspierać ekoinnowacje i racjonalne zużycie paliw kopalnych, co jest wciąż najłatwiejszym sposobem na zmniejszenie emisji w transporcie.

Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu ma sprzyjać dążeniu do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Jeśli Komisja ENVI zaakceptuje na dzisiejszym posiedzeniu proponowane wskazówki, dokument trafi do Komisji Transportu i Turystyki.