Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 maja 2011, 22:00

1306413993

Poseł Bogusław Sonik wziął udział w spotkaniu, które z posłami Koła Polskiego odbyli Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski oraz Podsekretarz Stanu dr Joanna Maćkowiak–Pandera.

Podczas spotkania, które miało miejsce 25 maja br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, poruszono najważniejsze kwestie związane z rozpoczynającym się z początkiem lipca przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Minister Kraszewski zaprezentował stanowisko rządu i polską perspektywę na kluczowe sprawy, takie jak: ochrona klimatu, bioróżnorodności, a także gospodarka niskoemisyjna i zrównoważony rozwój. Minister Kraszewski podkreślił rolę solidarności energetycznej wszystkich państw członkowskich, a także konieczność dywersyfikacji źródeł energii. Jak mówił: „to spotkanie to ważny element naszych przygotowań; to pierwsza prezydencja Polski w UE i bardzo wiele od niej zależy. Jeżeli Polska okaże się wiarygodnym partnerem dla państw członkowskich, to nasze znaczenie w UE wzrośnie”. Jednocześnie, jak przekonywał, rola Polski na arenie europejskiej powinna być większa niż do tej pory, a zarówno przed Polską, jak i Europą stoją wyzwania o charakterze globalnym.

Żywą dyskusję wzbudził m.in. temat gospodarki niskoemisyjnej. „Ekspotencjalna eksploatacja prowadzi do całkowitego wyczerpania zasobów i musimy to zrozumieć” – podsumował Minister. Jednocześnie Minister Kraszewski podkreślił konieczność pogodzenia interesów Polski i UE: UE jako jedność powinna zmierzać w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, jednak w interesie Polski jest miarkowanie tempa tych zmian. Polska powinna popierać wszelkie działania w kierunku obniżenia ilości emisji dwutlenku węgla, jednak w obliczu faktu, że źródłem 90% polskiej energii jest węgiel, niezbędny jest czas, by dostosować warunki do koniecznych zmian.

kwestii bioróżnorodności zasygnalizowano problem zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a tym samym konieczność ochrony polskich i europejskich zasobów przyrodniczych. Kontrowersje wzbudził niewątpliwie temat żywności genetycznie modyfikowanej. W tym miejscu Pan Minister podkreślił rolę opinii publicznej, która w Polsce w przeważającej większości przeciwna jest modyfikowaniu żywności. Stąd, „rząd z przyczyn społecznych powinien mieć prawo wprowadzenia takiego zakazu”. W trakcie spotkania Joanna Maćkowiak–Pandera zwróciła też uwagę na kwestię adaptacji Europy do zmian klimatycznych, aspekty krajowe tej adaptacji, a także konieczność współpracy PE w przeprowadzeniu niezbędnych zmian legislacyjnych. „Polityka środowiska staje się narzędziem uprawiania polityki zagranicznej i warto to zrozumieć” – mówiła Pani Podekretarz.

Prezydencja Polski w Radzie UE niewątpliwie wypada w szczególnym momencie. Przed Polską stoją wyzwania o charakterze zarówno krajowym, ogólnoeuropejskim, jak i globalnym. O ile istotna jest współpraca, rozumienie wzajemnych interesów oraz wysoko sięgające ambicje i plany; równie istotny jest rachunek ekonomiczny i zaufanie społeczne ze strony obywateli. UE może być siłą napędową pozytywnych zmian, a rolą Polski jest tą szansę wykorzystać.