Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 – 27.12.2013 – wydanie świąteczneBo%c5%bce%20narodzenie%202013Obecnie w Parlamencie Europejskim trwa przerwa świąteczna. Z naszą cotygodniową zapowiedzią prac  komisji parlamentarnych wrócimy więc dopiero po Nowym Roku.W tym świątecznym wydaniu Sonik Ekspresu prezentujemy natomiast ciekawe wydarzenia ubiegłego tygodnia, jak również zapowiedzi tych, które czekają nas zaraz na początku 2014 roku ! Życzymy przyjemnej lektury w przerwie pomiędzy świątecznymi przygotowaniami!Jeszcze raz zdrowych, pogodnych i przeżytych w rodzinnej atmosferze Świąt!
W najbliższym czasie:
Projekcja filmu „A Place to Stand”/Punkt Oparcia” w PE w Brukseli!W środę 8 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli Poseł Bogusław Sonik przy współpracy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Grupy EPL organizuje pokaz filmu “A PLACE TO STAND”/„PUNKT OPARCIA” w reżyserii Anny Ferens.Film zainauguruje jubileuszowy rok 2014, w którym obchodzimy 25-lecie demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10-lecie rozszerzenia UE o nowe państwa członkowskie.Swój udział w projekcji potwierdzili: Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz Posłowie Hans-Gert Pöttering i Jerzy Buzek.„Punkt Oparcia” to pasjonująca filmowa opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii, film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.
Piąta edycja naboru na staż w Brukseli!K%c3%b3ko_sta%c5%bc_jpgUwaga!!! Uwaga!!!  Przypominamy, że trwa kolejna edycja naboru na staż!!! To już ostania szansa, aby w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zostać stażystą Posła do PE Bogusława Sonika!Jeśli interesujesz się tematyką europejską i chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Parlament Europejski ta propozycja jest skierowana właśnie do Ciebie! A może  planujesz swoją karierę i chciałbyś sprawdzić się w praktyce w dynamicznej i wymagającej pracy? Aplikuj na organizowany już po raz piąty staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli.Na konkursowe eseje czekamy do 15. stycznia 2014 roku!Szczegółowe informacje na temat naboru znajdziecie tutaj.
Wydarzyło się:
Zwycięstwo zwolenników łupkowego!Gaz%20200x200W efek­cie ne­go­cja­cji kra­jów UE z PE, z pro­jek­tu no­we­li­za­cji dy­rek­ty­wy o oce­nie od­dzia­ły­wa­nia in­we­sty­cji na śro­do­wi­sko wy­kre­ślo­no obo­wią­zek prze­pro­wa­dza­nia przez in­we­sto­rów peł­nej oceny od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko pro­jek­tów gazu łup­ko­we­go już na eta­pie po­szu­ki­wań.Prze­pis, który mógł­by zmniej­szyć opła­cal­ność po­szu­ki­wań gazu łup­ko­we­go, zo­stał zde­cy­do­wa­nie od­rzu­co­ny przez ko­ali­cję, w skład któ­rej poza Pol­ską we­szły Węgry, Cze­chy, Sło­wa­cja, Ru­mu­nia oraz Wiel­ka Bry­ta­nia.Obo­wią­zek prze­pro­wa­dza­nia peł­nej oceny od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko pro­jek­tów po­szu­ki­wa­nia gazu łup­ko­we­go z uży­ciem szcze­li­no­wa­nia hy­drau­licz­ne­go zo­stał wpro­wa­dzo­ny do pro­jek­tu dy­rek­ty­wy w paź­dzier­ni­ku przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. Nie było jed­nak dużej więk­szo­ści dla tego za­pi­su; po­pie­ra­li go so­cja­li­ści i Zie­lo­ni w PE. Zda­niem eu­ro­po­sła Bo­gu­sła­wa So­ni­ka (PO), w ne­go­cja­cjach nikt nie bro­nił tego za­pi­su poza po­słem spra­woz­daw­cą. Nie pro­po­no­wa­ła go Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska i od­rzu­ci­ły go kraje UE.Prób­ne od­wier­ty nigdy nie były ob­ję­te oceną śro­do­wi­sko­wą, ze wzglę­du na brak na­uko­wych do­wo­dów. Ne­go­cja­to­rzy pod­ję­li słusz­ną de­cy­zję, nie utrud­nia­jąc roz­wo­ju tego no­we­go i tak po­trzeb­ne­go źró­dła ener­gii i nie sta­wia­jąc nie­po­trzeb­nych ad­mi­ni­stra­cyj­nych prze­szkód in­we­sto­rom” – pod­kre­ślił Poseł Sonik.
Kompromis ws. dyrektywy tytoniowej!Tyto%c5%846-letni okres przejściowy na wprowadzenie zakazu dla mentoli, brak zakazu dla slimów. Ambasadorowie państw członkowskich przyjęli 16. grudnia kompromis zawarty przez litewską prezydencję, Parlament Europejski i Komisję w sprawie dyrektywy tytoniowej.Europosłowie chcieli, aby okres przejściowy dla mentoli był ośmioletni, państwa członkowskie- trzyletni. Ostatecznie uzgodniono, że zakaz zostanie wprowadzony sześć lat po wejściu w życie dyrektywy tytoniowej. Popularne slimy pozostają na rynku. Jeśli zaś chodzi o papierosy elektroniczne, to wbrew propozycji państw członkowskich – ich sprzedaż nie będzie ograniczona tylko do aptek. Ponadto -zgodnie z porozumieniem – ostrzeżenia zdrowotne mają zajmować 65% powierzchni opakowań papierosów, a ich składniki mają być bardziej dokładnie opisywane.
Zbiórka dla Burka!Burek1Wzorem zeszłego roku ruszyliśmy z naszą zimową akcją „Zbiórka dla Burka”!!! Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć zwierzęta z krakowskiego schroniska i pomóc im przetrwać zimę. I udało się! Zgromadziliśmy ok. 130 kg karmy!Mamy nadzieję, że ta góra smakołyków ucieszy niejednego czworonoga!
Substancje psychoaktywne na agendzie PEW poniedziałek 16 grudnia odbyła się, w ramach komisji ENVI, dyskusja na temat projektu nowej dyrektywy zmieniającej zasady funkcjonowania obecnej decyzji ramowej w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami. Opiniodawcą z komisji ds. zdrowia publicznego (ENVI) jest Poseł Bogusław Sonik.Zmiany w funkcjonowaniu obecnej decyzji ramowej są umotywowane nowymi substancjami psychoaktywnymi pojawiającymi się na rynku, szerzej znanymi w Polsce jako „dopalacze”. Środki te stanowią wielkie zagrożenie, szczególnie dla młodych ludzi, gdyż ich skład i działanie jest często nieznane, a dostęp relatywnie prosty.Argumentem za kontrolą tych substancji na poziomie unijnym jest swobodny przepływ towarów i ludzi wewnątrz UE. Regulacje w Polsce pokazały, że pomimo zamknięcia tzw. „smart shopów”, cały czas możliwy jest import „dopalaczy” z zagranicy, a w miejscowościach przygranicznych kwitnie handel tymi substancjami.Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Nowy sytem znaków towarowychKomisja prawna PE przegłosowała 17.grudnia dwa sprawozdania, składające się na pakiet reformujący wspólnotowy i krajowy system znaków towarowych.  Celem opublikowanego w marcu br. pakietu inicjatyw jest  uaktualnienie systemu oraz wprowadzenie ułatwień, mających na celu poprawę dostępności przez obniżenie kosztów i uproszczenie procedur. Głównym adresatem reformy są działające na rynku unijnym przedsiębiorstwa, którym bardziej skuteczna ochrona ma pomóc  m.in. w walce z podróbkami.Więcej >