Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W ubie­głym ty­go­dniu praw­dzi­wą burzę wy­wo­ła­ły słowa abp. Jó­ze­fa Mi­cha­li­ka na temat pe­do­fi­lii. Du­chow­ny tłu­ma­czył się póź­niej, że był to je­dy­nie „lap­sus ję­zy­ko­wy”. – Są po­mył­ki, któ­rych nie na­le­ży po­peł­niać, a jak się już je po­peł­ni, to na­le­ży po­nieść ich kon­se­kwen­cje. Myślę, że ta wy­po­wiedź abp Mi­cha­li­ka do ta­kich wła­śnie na­le­ży – oce­nił w roz­mo­wie z One­tem eu­ro­po­seł PO Bo­gu­sław Sonik.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 16 października 2013

Załączniki