Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

– W PO w wy­bo­rach do PE obo­wią­zu­je za­sa­da, która mówi, że licz­ba kan­dy­da­tów – ko­biet i licz­ba kan­dy­da­tów – męż­czyzn nie może być mniej­sza niż 35 proc. licz­by wszyst­kich kan­dy­da­tów na każ­dej li­ście okrę­go­wej. Więc nikt nas w tej sfe­rze nie musi po­uczać – mówił w roz­mo­wie z One­tem Bo­gu­sław Sonik.

Eu­ro­po­seł PO sko­men­to­wał słowa Ka­zi­mie­ry Szczu­ki, która stwier­dzi­ła, że par­tia, która zde­cy­do­wa­ła się wpro­wa­dzić na li­stach pa­ry­tet i „suwak”, staje się „wy­zwa­niem i zo­bo­wią­za­niem” dla ta­kich osób jak ona, które dzia­ła­ły w sfe­rze spo­łecz­nej. – Zwró­cił­bym uwagę pani Szczu­ce, że w for­ma­cji, z któ­rej ona kan­dy­du­je, czyli Twój Ruch, na 36 po­słów są tylko 3 ko­bie­ty, czyli ok. 8 proc. – za­zna­czył.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 12 lutego 2014