Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj długo oczekiwany pakiet dokumentów określających klimatyczną i energetyczną politykę UE do 2030 r. Bardzo ważną dla Polski częścią tego pakietu są wytyczne dotyczące wydobycia gazu łupkowego. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie eksploatacji łupków ujęte są w rekomendacji. Nie jest to dyrektywa, czy też rozporządzenie, co oznacza, że warunki wydobywania surowców energetycznych będą formułowane przez rządy poszczególnych państw. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać obecnie obowiązującego prawa, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 – Cieszę się, ze podejście KE jest zbieżne z tym, które zaprezentowałem w moim raporcie. Przyjąłem tezę, że gaz łupkowy może być wydobywany przy zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i prawnych, minimalizujących ryzyko. Jednym słowem była to taktyka ostrożnościowa. KE podzieliła to stanowisko, ustalając, że gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane, ale konieczne jest zachowanie pewnych zasad: stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, pełna transparentność działań – obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, jak i minimalizacja użycia toksycznych substancji – mówi Poseł Bogusław Sonik, autor raportu dotyczącego środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego.

W obecnej rekomendacji KE znajdujemy też zapis wskazujący, że państwa członkowskie powinny zapewnić zainteresowanej społeczności (mieszkańcom) wczesny i efektywny udział w ocenie oddziaływania na środowisko. Podkreśla się też, że operatorzy, zanim rozpoczną działalność, winni dostarczyć gwarancje finansowe albo ich ekwiwalent pokrywający potencjalne szkody w środowisku. Według zaleceń KE państwa członkowskie powinny też przygotować narodowy program rozwoju wydobycia gazu łupkowego, któremu ma towarzyszyć strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 – Możliwość eksploatacji gazu łupkowego jest dla Polski sprawą kluczową. Czy nasze złoża okażą się opłacalne za rok czy za lat trzy, najważniejsze, że otwierają szansę na uniezależnienie Polski od zagranicznych dostaw. Dzisiejsza komunikacja Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. Z jednej strony Komisja doceniła strategiczne znaczenie gazu łupkowego w kontekście polityki energetycznej, z drugiej jednak strony opowiada się za ostrożnym i odpowiedzialnym wydobywaniem łupków, bez szkody dla środowiska naturalnego. Takie podejście prezentuje także Polska – dodaje Sonik.