Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

– Myślę, że stra­sze­nie ta­ki­mi eks­tre­mal­ny­mi, ter­ro­ry­stycz­ny­mi ak­ta­mi to ra­czej po­su­nię­cia ze stro­ny Mo­skwy, która nie wy­obra­ża sobie wol­nej i w pełni nie­pod­le­głej Ukra­iny, coraz bar­dziej zwią­za­nej z UE – mówi w roz­mo­wie z One­tem Bo­gu­sław Sonik, ko­men­tu­jąc wy­po­wiedź Ad­ria­na Ka­rat­nyc­ky’ego z Rady Atlan­tyc­kiej, który uważa, że czar­ny sce­na­riusz na Ukra­inie to wy­sa­dze­nie w po­wie­trze „pu­ti­now­skie­go ga­zo­cią­gu” do Eu­ro­py.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 29 stycznia 2014