Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

16. czerwca 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Obrońcy praw człowieka na całym świecie odgrywają zasadniczą rolę w ochronie i wspieraniu podstawowych praw poprzez codzienne zaangażowanie, często z narażeniem własnego życia.

Wspieranie obrońców praw człowieka od długiego czasu stanowi jeden z elementów polityki prowadzonej przez Unię Europejską w dziedzinie praw człowieka w stosunkach zewnętrznych. Ta kwestia nabiera teraz większego znaczenia w świetle art. 3 i 21 Traktatu z Lizbony, który umieszcza promowanie i ochronę praw człowieka w centrum zainteresowania działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

W tym kontekście jednym z priorytetów musi być promowanie praw człowieka, jako podstawowej wartości oraz celu polityki zagranicznej Unii. Struktura oraz zasoby ludzkie tworzonej obecnie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powinny należycie odzwierciedlać kwestię monitorowania, promowania i wspierania działań na rzecz ochrony praw człowieka. 

Za bardzo istotny element strategii UE w tym zakresie uważam wspieranie, ochronę i bezpieczeństwo obrońców praw człowieka. Te kwestie powinny być traktowane priorytetowo w stosunkach UE z krajami trzecimi i uwzględnione na wszystkich szczeblach oraz we wszystkich instrumentach polityki zagranicznej Unii tak, aby zwiększyć skuteczność i wiarygodność działań UE w tej kwestii.

Dlatego zwracam się do wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o skuteczne wdrażanie klauzuli praw człowieka w umowach międzynarodowych i partnerstwach oraz utworzenie prawdziwego mechanizmu egzekwowania tej klauzuli.