Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi pisemnej

12. lipca 2011

Bogusław Sonik (PPE):

Ochrona konsumenta stanowi jedną z fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego. Zadaniem UE jest takie zastosowanie właściwych jej mechanizmów, by poprzez stosowne regulacje zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów oraz stać na straży przestrzegania tych regulacji. Zgodnie z obowiązującą Dyrektywą o nieuczciwych praktykach rynkowych z 11.5.2005 r. zakazem objęte jest m.in. stosowanie reklam wprowadzających w błąd.

Niedozwolone jest, więc działanie nakłaniające konsumenta do podjęcia decyzji ekonomicznej, której w innych warunkach by nie podjął. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, iż na rynku europejskim, w tym na rynku polskim, ogromną popularnością cieszą się produkty koncernu Danone, które według zapewnień producentów istotnie podnoszą odporność organizmu, spełniają niektóre kryteria probiotyków, a także posiadają zdolność do regulacji pracy przewodu pokarmowego. Korzyści zdrowotne produktów Danone miały być naukowo potwierdzone, a ich walory lecznicze wyraźnie wiązały się z odpowiednio wyższą ceną w stosunku do tradycyjnych produktów.

Za wprowadzanie konsumentów w błąd w USA ten koncern zmuszony był zapłacić kwotę 21 milionów dolarów. Federalna Komisja Handlu podważyła bowiem prawdziwość twierdzeń o walorach zdrowotnych tych produktów. Jednocześnie EFSA zaprzeczyła jakoby regularne picie Actimelu regulowało prace przewodu pokarmowego. Jednak poza szeregiem kontrowersji praktyki koncernu nie wzbudziły żadnych reakcji czy konsekwencji prawnych w ramach UE. Stąd zwracam się z pytaniem, czy KE świadoma jest istniejących kontrowersji dotyczących praktyk handlowych koncernu Danone? Następnie, czy Komisja podjęła jakieś konkretne działania w celu wyjaśnienia tych kontrowersji? Czy Komisja na bieżąco monitoruje kwestię nieuczciwych praktyk rynkowych w UE oraz czy jest w posiadaniu informacji dotyczących jakości i poziomu implementacji dyrektywy w państwach członkowskich? Czy zdaniem KE istnieją odpowiednie mechanizmy prawne umożliwiające skuteczną i spójną ochronę konsumentów w UE przed nieuczciwymi praktykami?

Jakie działania KE podjęła w celu zapobiegania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez koncern Danone w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości? Czy, zdaniem KE, koncern Danone powinien ponieść odpowiedzialność za stosowane przez siebie praktyki handlowe? Jeśli tak, to czy powinniśmy pójść śladem USA i czy odpowiedzialność ta powinna mieć charakter finansowy?