Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dochody własne laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

8. września 2009

Boguslaw Sonik: W Polsce pojawiają się nieścisłości związane z interpretacją przepisów UE dotyczących uzyskiwania dochodów własnych przez polskie laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Istotą dochodów własnych jest odpłatne świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych przez laboratoria
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Środki dochodów własnych przeznaczane są na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.
Z uzyskiwanych dochodów własnych współfinansowane są koszty utrzymania zasobów majątkowych inspekcji (m.in. budynków i aparatury laboratoryjnej) oraz koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o odpowiedź, czy aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej nie pozwalają na uzyskiwanie dochodów własnych przez jednostki sektora finansów publicznych?

Załączniki