Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Włoskie regulacje ograniczające swobodę świadczenienia usług

25. lutego 2010

Bogusław Sonik: Przyjęta przez Parlament Europejski 16 grudnia 2006 r. dyrektywa usługowa miała na celu złagodzenie barier w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi UE.
W świetle artykułu 16 ust.2 ww. dyrektywy państwa członkowskie nie mogą ograniczać swobody świadczenia usług nakładając na usługodawców z innych krajów obowiązek prowadzenia przedsiębiorstwa na ich terytorium lub uzyskania dodatkowych zezwoleń od właściwych organów jak np. wpisu do rejestru lub rejestru w stowarzyszeniu zawodowym.
Tymczasem w praktyce coraz częściej spotkać się można z przypadkami łamania unijnego prawa. Przykładem mogą być tutaj wprowadzone obostrzenia i regulacje obowiązujące we włoskich Dolomitach. W tym regionie profesjonalni polscy instruktorzy narciarstwa i snowboardu mogą świadczyć usługi jedynie przez 15 dni w sezonie. Jeśli zamierzają przekroczyć ten termin zobowiązani są do
zarejestrowania swojej działalności we Włoszech. Dodatkowo na wypadek kontroli na stoku mają oni obowiązek okazania zaświadczenia o tym, czy z 30-sto dniowym wyprzedzeniem poinformowali władze regionu o zamiarze prowadzenia szkoleń.
Przepisy te niewątpliwie naruszają postanowienia Dyrektywy 2006/123/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006r. dot. usług na rynku wewnętrznym. Wobec powyższego uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie czy Komisja zamierza zainterweniować celem rozwiązania tego problemu oraz
jakie działania zamierza podjąć, aby zapobiec takim praktykom w przyszłości oraz aby usprawiedliwić i skoordynować implantację dyrektywy usługowej.