Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dociążanie przesyłek metalowych

9. lutego 2011

Bogusław Sonik: Zgodnie z przepisami UE do 2013 r. rynek przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram (tzn. lekkich przesyłek listowych) w Polsce jest zastrzeżony dla operatora narodowego. Dlatego też niepubliczni operatorzy pocztowi, którzy chcą wejść na ten rynek, muszą ustalać cenę za swoje usługi na poziomie 2,5 razy wyższym niż ta oferowana przez operatora narodowego.
Chcąc więc utrzymać się na rynku i pozostawać konkurencyjnymi, operatorzy niepubliczni dociążają swoje przesyłki dodatkowymi metalowymi plombami. Ustawodawstwo polskie, zgodnie z aktami regulującymi rynek pocztowy Unii Europejskiej (Dyrektywą 97/67/WE i zmieniającymi ją Dyrektywą 2002/39/WE oraz Dyrektywą 2008/6/WE), nie może zakazać takich działań, ponieważ operatorzy prywatni przenoszą odpowiedzialność za użycie odpowiednich kopert oraz specjalnych plomb na nadawcę przesyłki.
Jako że praktyka ta jest powszechnie stosowana, powstaje jednak pytanie o skutki takich działań, do których należą m.in. bezcelowe zwiększanie ilości odpadów opakowaniowych, w szczególności metalowych plomb, które tylko w niewielkim stopniu są poddawane recyklingowi. Należy również wziąć pod uwagę zwiększoną emisję zanieczyszczeń z transportu przesyłek o większej wadze.
Zgodnie ze strategią Wspólnoty dotyczącą gospodarowania odpadami, wymienioną w rezolucji Rady z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie polityki dotyczącej odpadów oraz w dyrektywie Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmniejszenie ilości odpadów jest istotne dla trwałego wzrostu, a gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinno obejmować w pierwszym rzędzie zapobieganie ich powstawaniu.
Biorąc więc pod uwagę przywiązanie Wspólnoty do ochrony środowiska naturalnego, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy Komisja zamierza interweniować w tej sprawie i jakie działania podejmie, aby prawo Unii Europejskiej stało się bardziej efektywne w tym zakresie?