Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Polityka UE w dziedzinie zdrowia przedwcześnie urodzonych niemowląt i wcześniactwa

18. lipca 2011

W UE mniej więcej jedno dziecko na 10 rodzi się przedwcześnie. Wcześniactwo poważnie zwiększa ryzyko rozwoju długoterminowych powikłań zdrowotnych, w tym dziecięcego porażenia mózgowego, niepełnosprawności sensorycznej i ruchowej, chorób układu oddechowego oraz zaburzeń behawioralnych i zaburzeń w uczeniu się. Powikłania te wiążą się nie tylko z obciążeniem dla rodziny, lecz stanowią również znaczący koszt dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Chociaż ogólnoeuropejskie dane dotyczące wcześniactwa są niepełne, według organizacji pozarządowych prowadzących działalność w tej dziedzinie (Raport benchmarkingowy UE 2009/2010 Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami) istnieją dowody świadczące o tym, że liczba przedwcześnie urodzonych niemowląt w Europie zwiększyła się w ostatnich 10 latach. Przyczyną tego wzrostu mogą być czynniki zewnętrzne, takie jak stres, długie godziny pracy lub brak wsparcia społecznego.

Jednak pomimo tej niepokojącej tendencji opiece zdrowotnej neonatalnej i prenatalnej nadal przypisuje się niski priorytet w strategiach politycznych państw członkowskich UE, przy czym pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją duże różnice w jakości tej opieki. Problemem wcześniactwa ani znaczeniem zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej nad przedwcześnie urodzonymi niemowlętami nie zajęła się także Komisja. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że w europejskiej strategii na rzecz zdrowia na lata 2008–2013 nie przewidziano żadnych działań unijnych w tej dziedzinie.

Z uwagi na to, że w nadchodzących latach można się spodziewać jedynie zwiększenia obciążeń dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej z powodu skutków wcześniactwa, niezbędne są błyskawiczne działania na szczeblu UE w celu uzupełnienia polityki prowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie.

W związku z tym:

Czy Komisja zamierza zająć się problemem wcześniactwa poprzez nadanie priorytetu działaniom na rzecz rozwoju strategii służącej sprostaniu licznym różnicom pomiędzy państwami członkowskimi pod względem opieki nad przedwcześnie urodzonymi niemowlętami, przykładowo poprzez zaproponowanie ogólnoeuropejskich standardów lub unijnych wytycznych w tej kwestii?

Czy Komisja rozważa uwzględnienie problemu wcześniactwa w strategii na rzecz zdrowia na okres po 2013 r.?

Czy w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 Komisja przewiduje środki na finansowanie działań UE w dziedzinie wcześniactwa? Jeśli tak, jakich działań można się spodziewać?