Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 lipca 2011, 22:00

1310389746

Ochrona konsumenta stanowi jedną z fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego. Zadaniem Unii Europejskiej jest takie zastosowanie właściwych jej mechanizmów, by poprzez stosowne regulacje zapewnić odpowiednio wysoki poziom ochrony konsumentów, a następnie stać na straży przestrzegania tych regulacji. Zgodnie z obecnie obowiązującą Dyrektywą o nieuczciwych praktykach rynkowych z 11 maja 2005 roku zakazem objęte jest m.in. stosowanie reklam wprowadzających w błąd. Niedozwolone jest, więc działanie wprowadzające w błąd konsumenta, nakłaniające go do podjęcia decyzji ekonomicznej, której w innych warunkach by nie podjął.

W kontekście tej regulacji chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą: na rynku europejskim, w tym na rynku polskim, ogromną popularnością cieszą się produkty koncernu Danone, które według zapewnień producentów istotnie podnoszą odporność organizmu, spełniają niektóre kryteria probiotyków, a także posiadają zdolność do regulacji pracy przewodu pokarmowego. Korzyści zdrowotne produktów Danone miały być naukowo potwierdzone, a ich walory lecznicze wyraźnie wiązały się z odpowiednio wyższą ceną w stosunku do tradycyjnych produktów tego typu. Za wprowadzanie konsumentów w błąd w Stanach Zjednoczonych ten koncern zmuszony był zapłacić kwotę 21 milionów dolarów. Federalna Komisja Handlu podważyła, bowiem prawdziwość twierdzeń o walorach zdrowotnych tych produktów. Jednocześnie, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaprzeczył jakoby regularne picie Actimelu, jednego z produktów koncernu Danone regulował prace przewodu pokarmowego. Jednak poza szeregiem kontrowersji, praktyki koncernu nie wzbudziły żadnych reakcji, tudzież konsekwencji prawnych w ramach UE. Stąd, zwracam się z pytaniem, czy Komisja świadoma jest istniejących kontrowersji dotyczących praktyk handlowych koncernu Danone? Następnie, czy Komisja podjęła jakieś konkretne działania w celu wyjaśnienia tych kontrowersji? Czy Komisja na bieżąco monitoruje kwestię nieuczciwych praktyk rynkowych w UE, a tym samym, czy jest w posiadaniu informacji dotyczących, jakości i poziomu implementacji dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich? Czy zdaniem Komisji istnieją odpowiednie mechanizmy prawne umożliwiające skuteczną i spójną ochronę konsumentów w UE przed nieuczciwymi praktykami? Jakie działania Komisja podjęła w celu zapobiegania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez koncern Danone, a tym samym w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości? Czy, zdaniem Komisji, koncern Danone powinien ponieść odpowiedzialność za stosowane przez siebie praktyki handlowe? Jeśli tak, to czy powinniśmy pójść śladem Stanów Zjednoczonych i czy odpowiedzialność ta powinna mieć charakter finansowy?

SERWISY

BOGUSŁAW SONIK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO