Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dopuszczalność klauzul o zakazie odsprzedaży gazu – zakazu reeksportu

18. listopada 2009

W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej zawierane są umowy międzyrządowe lub też z przedsiębiorstwami, które w swojej treści zawierają tzw. klauzulę zakazu odsprzedaży gazu lub sformułowania wprowadzające kontraktowy zakaz reeksportu gazu do innych państw członkowskich UE bez zgody dostawcy lub sprzedawcy.

W związku z regulacjami EU tworzącymi zasady funkcjonowania jednolitego rynku oraz prawem konkurencji, takie praktyki przedsiębiorstw wydaja się być niedopuszczalne, a same klauzule o zakazie odsprzedaży gazu/reeksportu wydaja się być ex lege nieważne.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie i ocenę:

czy klauzule o zakazie odsprzedaży gazu bez zgody dostawcy lub sprzedawcy lub kontraktowe zakazy reeksportu w zawieranych umowach o dostawy gazu z krajów trzecich, ale innych niż państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są dopuszczalne a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Równocześnie proszę o ocenę czy w świetle wchodzącego w życie Traktatu z Lizbony, który wprowadza klauzule solidarności miedzy państwami członkowskimi (w tym solidarności energetycznej) takie praktyki zakazu reeksportu gazu do innych państw członkowskich UE mogą być dalej stosowane?