Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie przyjęli w dniu dzisiejszym nowe zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej. Dla Polski oznacza to wzrost o 6 mld euro w pierwszym filarze WPR – dopłaty bezpośrednie i działania rynkowe – w stosunku do obecnej perspektywy finansowej 2007-13.

Natomiast w drugim filarze – polityka rozwoju obszarów wiejskich – mamy ok. 2,5 mld euro mniej, ale to zmniejszenie będzie zrekompensowane poprzez przesunięcie części zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce spójności.

Dodajmy, żeprace nad reformą wspólnej polityki rolnej trwają już ponad trzy lata, a przyjęte dziś rozwiązania są kompromisem, w którym każda ze stron musiała z czegoś zrezygnować, aby osiągnąć część swoich priorytetów. Wprowadzenie reformy było niezbędne dla poprawy konkurencyjności europejskiego rolnictwa.