Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Energia3

Sesja plenarna w Strasburgu

11. września 2012

W drugim dniu sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, która wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm.

Przegłosowana dzisiaj dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek odnawiania każdego roku 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych. Państwa członkowskie będą jednak mogły zastosować inne środki, w tym gruntowne renowacje i środki wpływania na zmianę zachowań użytkowników, które pozwolą na osiągnięcie porównywalnych oszczędności energii.

Dyrektywa przewiduje również nałożenie nowych obowiązków na dystrybutorów energii oraz przedsiębiorstwa obrotu, które – począwszy od 2014 do końca 2020 roku –  będą musiały każdego roku oszczędzać 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym (uśrednionej w najpóźniejszym trzyletnim okresie przed dniem 1 stycznia 2013 roku).

Również wszystkie duże przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do przeprowadzania audytów energetycznych raz na cztery lata. Audyty energetyczne będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych, akredytowanych ekspertów i nadzorowane przez niezależne organy na podstawie przepisów krajowych. Z tego obowiązku zostaną wyłączone małe i średnie firmy, choć państwa członkowskie powinny opracować programy zachęt do poddawania się także przez nie audytom energetycznym, a następnie do wdrażania sporządzonych w ich wyniku zaleceń.

Dyrektywa przewiduje zapisy umożliwiające stworzenie programów finansowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Przwiduje się, że zmniejszenie zużycia energii o 20% pomogłoby zaoszczędzić aż 50 mld rocznie. Wartość importu energii przez UE to 400 mld euro rocznie.

Dyrektywa ma wejść w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Następnie kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie jej zapisów.