Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie przeglądu Programu Sztokholmskiego (2010-2014), proponując jednocześnie kierunki rozwoju współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na kolejne lata.

Posłowie z zadowoleniem odnotowali postępy m.in. takie jak ustanowienie inicjatywy obywatelskiej, zakończenie negocjacji ws. pakietu dotyczącego działania strefy Schengen, liczne inicjatywy w dziedzinie prawa cywilnego czy też sporządzenie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Równocześnie jednak, wyrazili swoje zaniepokojenie przejawami otwartej nietolerancji dla mobilności obywateli UE i odrzucili wszelkie próby ograniczenia swobody przepływu osób, które są sprzeczne z dorobkiem prawnym UE, a także sprzeczne z interesem Polski.

Podkreślono także znaczenie współpracy w obszarze prawa cywilnego, handlowego i karnego dla wzrostu gospodarczego, szybszego rozwiązywania spraw o charakterze transgranicznym  i skuteczniejszej ochrony praw obywateli Unii.

Program Sztokholmski określa zadania stojące przed Unią w ramach polityki azylowej, wizowej, współpracy wymiarów sprawiedliwości, organów ścigania, harmonizacji przepisów prawa cywilnego i karnego, ochrony ofiar przestępstw i prawa osób zatrzymanych. Jego głównym celem jest ukierunkowanie tych polityk na potrzeby i interesy mieszkańców UE.

Ponadto program zawiera zapisy dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic UE, co z punktu widzenia Polski, mającej najdłuższą lądową granicę zewnętrzną Unii, jest bardzo istotne.

W połowie czerwca planowane jest przedstawienie przez Radę strategicznych założeń i wytycznych dalszej współpracy państw członkowskich w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.