Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

23. kwietnia 2007

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!

Istotą projektu, nad którym debatujemy, jest wprowadzenie dla produktów terapii zaawansowanej scentralizowanej procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie ich do obrotu przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych. Komisja Europejska chce także zapewnić wsparcie finansowe dla firm wytwarzających takie preparaty.

Postulaty te są godne poparcia, byłyby godne poparcia, gdyby nie fakt, że do produktów terapii zaawansowanych zaliczono także te, które wytwarzane byłyby według technologii budzących kontrowersje. Chodzi o produkty z ludzkich embrionów, uzyskane na bazie ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer, czy też farmaceutyki zmieniające ludzką linię zarodkową.

W Unii Europejskiej część państw, na przykład Niemcy, nie dopuszcza na swój rynek produktów wytworzonych w sposób godzący w etykę. Wniosek Komisji zawiera wyjątek, który pozwoliłby takim państwom na wyłączenie się z zasad wspólnego rynku w zakresie kontrowersyjnych produktów. Teraz jednak podniosły się głosy, że w obu przypadkach – zarówno obecnie dyskutowanego projektu, jak i dyrektywy z 2001 r. – mamy do czynienia z błędem prawnym. Zwolennicy takiego poglądu argumentują, że zgodnie z art. 95 traktatu, który ma na celu pełną harmonizację rynku, wskazanie go jako podstawy prawnej dla wniosku rozporządzenia dotyczącego produktów terapii zaawansowanych oznacza stworzenie wolnego europejskiego rynku dla tych preparatów.

W tej sytuacji Parlament Europejski został postawiony przed wyborem, czy przychylić się do projektu Komisji Europejskiej, czy zachować ostrożność i nie przyzwolić na kontrowersyjne eksperymenty. Członkowie Komisji Prawnej Parlamentu sprzeciwili się projektowi włączenia nieetycznych produktów do rozporządzenia, argumentując, że niezależnie od uprawnień państw członkowskich i mimo szybkiego postępu w niektórych dziedzinach nie można pozwolić na żadne kompromisy w zakresie praw człowieka. Uznali, że należy przestrzegać zasady zakazującej wykorzystania ludzkiego ciała do celów komercyjnych oraz że tworzenie ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer stanowi pogwałcenie zasady integralności człowieka i narusza jego godność