Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

24 lutego 2008, 23:00

Negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi substancji zapachowych „odorantów „jest problemem coraz częściej podnoszonym przez obywateli. Do Inspekcji Ochrony Środowiska (i innych organów ochrony środowiska) z roku na rok trafia coraz więcej skarg na uciążliwości odorowe.

Problem ten jest szczególnie widoczny w sąsiedztwie ferm trzody chlewnej, kur i norek, zakładów produkcji nawozów fosforowych, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków. Zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska substancjami zapachowymi „odorantami staje się więc coraz bardziej pilnym problemem do rozwiązania w Polsce.

Niektóre kraje UE, m. in. Holandia, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania podjęły próbę jednoznacznego uregulowania prawnego problemów uciążliwości zapachowej. W Polsce podejmowane były kilkakrotnie inicjatywy prawnego uregulowania zapachowej jakości powietrza. Aktualnie Ministerstwo Środowiska opracowuje koncepcję uregulowań prawnych.

Celem wystąpienia do Komisji Europejskiej (patrz: interwencje)było uzyskanie odpowiedzi czy Komisja Europejska zamierza podjąć jakieś kroki w sprawie prawnego uregulowania w Unii Europejskiej standardów zapachowej jakości powietrza albo też w inny sposób prawny zamierza uregulować problem ograniczania uciążliwości odorowych?

W odpowiedzi Komisja Europejska stwierdziła, że atmosferyczne uciążliwości zapachowe nie są regulowane w szczególny sposób na szczeblu Wspólnoty, a Komisja nie planuje złożenia wniosku do Parlamentu Europejskiego dotyczącego wprowadzenia norm jakości w tym zakresie. W związku z tym środki prawne odnoszące się do zapachów pozostają w gestii państw członkowskich.

W dniach 31 marca „1 kwietnia 2008 r. w Międzyzdrojach odbędzie się seminarium pt. „Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce”. Organizatorem tego seminarium jest Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, Biuro Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Podczas seminarium dokonany zostanie przegląd metod oceny uciążliwości zapachowej oraz stosowanych rozwiązań prawnych w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej: Holandii, Niemiec i Austrii. Przedstawiony zostanie stan prac Ministerstwa Środowiska nad stworzeniem uregulowań prawnych w Polsce w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Wnioski z seminarium posłużą do wypracowania modelu rozwiązań prawnych, który będzie mógł być zastosowany w Polsce.

Celem tego seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników administracji publicznej o uciążliwościach odorantów oraz o metodach ich ograniczania. Przekazana zostanie wiedza na temat przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, w których może wystąpić problem emisji odorantów.

Przedstawione będą najlepsze dostępne techniki (BAT) dla zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowych oraz procedura administracyjna w celu ustalenia wymagań zapachowej jakości powietrza przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Przeanalizowane zostanie postępowanie administracyjne w sprawie skarg ludności na uciążliwość zapachową.

Podczas seminarium zorganizowana zostanie prezentacja prowadzenia pomiarów metodą olfaktometryczną. Seminarium będzie towarzyszyć wystawa, przygotowana przez Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza Politechniki Szczecińskiej, prezentująca metody pomiarów sensorycznych.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele instytucji i organizacji: Parlamentu Europejskiego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, urzędów wojewódzkich, samorządu terytorialnego, prokuratur, ośrodków naukowych, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.