Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Brukseli

24. marca 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Trwają prace nad budżetem na rok 2011, dyskutuje się o wniesieniu przez Parlament poprawek do tzw. perspektywy finansowej 2007-2013 w dziedzinach takich jak „Konkurencyjność i spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia” Dodatkowo jesteśmy w trakcie prac nad Europejską strategią Europa 2020, która powinna skupiać się na promowaniu innowacyjności, wspieraniu przedsiębiorczości, inwestycjach w naukę, nowe technologie oraz rozwój regionalny.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na kwestię spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, która jest kluczem do zapewnienia UE trwałego wzrostu gospodarczego oraz pełnej integracji krajów członkowskich. Artykuł. 174 Traktatu z Lizbony wymienia politykę górska, jako szczególny rodzaj polityki regionalnej obok regionów wyspiarskich i transgranicznych. W celu wspierania harmonijnego rozwoju, Unia prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności trzeba położyć nacisk na zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju pomiędzy regionami o specyficznych uwarunkowaniach naturalnych i geograficznych.

Obszar gór i terenów podgórskich wynosi prawie 40% terytorium UE gdzie zamieszkuje prawie 20% obywateli UE. Specyficzne problemy gospodarczo-przestrzenne ziem górskich wymagają stanowienia ponadnarodowych regulacji prawnych w zakresie celów i zasad prowadzania specyficznej polityki górskiej w krajach członkowskich oraz, co najważniejsze wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania projektów i programów dla tych właśnie regionów.

Uważam, iż wsparcie finansowe regionów górskich powinno być uwzględnione w nowej perspektywie finansowej oraz europejskiej strategii 2020.