Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

07.04 – 10.04.2014r. – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych
Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Komisja Rozwoju (DEVE) – przymusowe małżeństwa dziewczynek, współpraca na rzecz rozwoju w regionie Pacyfiku oraz niedawna wizyta delegacji w Sudanie to niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas następnego posiedzenia Komisji Rozwoju – 7 kwietnia 2014 r. Posłowie będą również dyskutować o roli gospodarki społecznej dla rozwoju lokalnego w Afryce oraz o najważniejszych osiągnięciach i perspektywach pomocy humanitarnej UE.Komisja Prawna (JURI) – na spotkaniu 7 kwietnia Komisja Prawna omówi propozycje, aby Eurojust przekształciło się w Agencje do współpracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a także wniosek w dotyczący gwarancji proceduralnyh dla dzieci podejrzanych lub oskarżanych w postępowaniach karnych. Komisja będzie głosować również własny projekt opinii dotyczących proponowanych przepisów w sprawie domniemania niewinności w postępowaniu karnym.Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) – na spotkaniu 7 kwietniabędzie dyskutować o dorocznym raporcie Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013. Ponadto Komisja już podejmuje większość nieformalnych prac przygotowawczych dotyczących ewentualnego przyjęcia przez Litwę euro. Rezultat tych prac zostanie przegłosowany na spotkaniu. Zaś następna Komisja i nowy Parlament będzie w tej sprawie głosował formalnie w lipcu 2014 roku.Komisja ds. Rybołówstwa (PECH) – na spotkaniu 7 kwietnia głosowany będzie tekst legislacyjny, który jest skutkiem negocjacji przedstawicieli Parlamentu i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.Ma na celu osiągnięcie celów zreformowanej wspólnej polityki rybołóstwa i zintegrowanej polityki morskiej. Komisja prowadzi również wysłuchanie dot. zakazu odrzutu, aby zanalizować skutki jakie mogą się pojawić w czasie jego realizacji. Jest to jednak z najbardziej radykalnych zmian w ostatniej reformie Wspólnej Polityki Rybołówstwa.Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) – będzie głosować nad sprawozdaniem ustawienie priorytetów dla budżetu na rok 2015, przypominając, że rynek wewnętrzny jest kluczową dziedziną polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i podstawowe narzędzie do uzyskania UE z kryzysu. Odbędzie się również debata z komisarzami Semeta, Mimica i Barnier, aby przejść na najważniejszych osiągnięć minionego ustawodawcy w zakresie kompetencji Komisji i omówić pozostałe wyzwania dla nadchodzącej kadencji.
W tym tygodniu:
Debata „Prawo do Kultury”