Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE. Strasburg

17. maja 2006

Bogusław Sonik (EPP- ED):

Panie Przewodniczący!

W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na trzy aspekty związane ze sprawozdaniem posła Richarda Hewitta. Po pierwsze, Unia Europejska powinna posiadać sprawny instrument finansowy na wzór amerykańskich fundacji wspierających obrońców praw człowieka na całym  świecie. Należy wspierać te organizacje i stowarzyszenia, które często działając nielegalnie, budują i walczą o demokrację, wolność słowa i przestrzeganie podstawowych praw.

Tymczasem przez ubiegły rok w instytucjach unijnych toczyła się debata tylko i wyłącznie na temat powołania nowej agencji – Agencji Praw Podstawowych, która miałaby się zajmować przestrzeganiem tych praw, ale tylko w krajach Unii Europejskiej. W tym kontekście przytoczę artykuł 56 sprawozdania: „Parlament wzywa Komisję do poważnego rozważenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, który uważa,  że powinien powstać specjalny instrument na rzecz praw człowieka na lata 2007–2013, i oczekuje na otrzymanie komunikatu Komisji w tej sprawie.” 

Aspekt drugi: godna potępienia jest odmowa poparcia przez Unię Europejską na 61. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ rezolucji w sprawie Czeczenii – gdzie popełniane są zbrodnie przez armię rosyjską, gdzie zginęło bez  śladu od 3 do 5 tysięcy Czeczenów: nieuzbrojonych cywilów zatrzymanych przez Rosjan. Słusznie pisze poseł sprawozdawca w swoim sprawozdaniu,  że takie stanowisko Unii Europejskiej sugeruje,  że Unia stosuje jedne zasady wobec małych krajów, a  inne
wobec dużych.

Trzeci aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, to krytyczna sytuacja chrześcijan żyjących w krajach islamu. Sytuacja zaostrzyła się w ostatnich miesiącach. Wojna w Iraku, a także oburzenie wywołane publikacją karykatur w europejskich gazetach, stwarzają stan ciągłego zagrożenia dla mniejszości chrześcijańskiej w świecie islamskim.