Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

To bar­ba­rzyń­stwo – oce­nił po­wa­le­nie po­mni­ka Wło­dzi­mie­ra Le­ni­na w Ki­jo­wie Wi­ta­lij Łu­kja­nen­ko, rzecz­nik pre­mie­ra Ukra­iny My­ko­ły Aza­ro­wa. – Bar­ba­rzyń­stwem jest po­zo­sta­wia­nie przez tyle lat po­mni­ka zbrod­nia­rza na co­ko­le w Ki­jo­wie. A te słowa to przy­kład so­wiec­kiej men­tal­no­ści – ko­men­tu­je w roz­mo­wie z One­tem Bo­gu­sław Sonik.

Zda­niem posła Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej słowa Łu­kja­nen­ki „po­ka­zu­ją, co mają dzi­siaj w gło­wach rzą­dzą­cy na Ukra­inie”. – Jest to ty­po­wy przy­kład so­wiec­kiej bądź post­so­wiec­kiej men­tal­no­ści. W związ­ku z tym nie na­le­ży się spo­dzie­wać ni­cze­go po­zy­tyw­ne­go ze stro­ny ta­kich ludzi – ko­men­tu­je w roz­mo­wie z One­tem Sonik.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 16 grudnia 2013