Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa europosła Czesława Siekierskiego (PSL) w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych. Dużego znaczenia temu sprawozdaniu nadaje m.in. liczba małych gospodarstw w UE, gdzie ponad 2/3 ogółu gospodarstw ma poniżej 5 ha powierzchni użytków rolnych. Jest to pierwsze, tak całościowe podjęcie tej tematyki w europarlamencie. Dyskusja nad tym raportem posła Siekierskiego toczyła się równolegle z pracami nad reformą wspólnej polityki rolnej (WPR), stąd wiele postulatów ze sprawozdania dotyczącego małych gospodarstw zostało uwzględnionych w finalnym tekście reformy WPR – m.in. zwolnienie małych gospodarstw z wymogów tzw. zazielenienia, uproszczenie procedury aplikowania o dopłaty czy ograniczenie uciążliwych kontroli. 

W przyjętym sprawozdaniu stwierdza się m.in., że małe gospodarstwa ograniczają wykluczenie i ubóstwo na obszarach wiejskich i mają wyjątkowe znaczenie na rynku pracy. Są nie tylko miejscem zatrudnienia dla milionów osób w Europie, ale także rezerwuarem siły roboczej, stabilizują rynek pracy, ponieważ w czasie kryzysu, gdy przemysł i usługi ograniczają zatrudnienie wiele ludzi powraca do rolnictwa, w tym głównie do małych gospodarstw. Natomiast gdy gospodarka się rozwija to wtedy sektor małych gospodarstw zasila siłą roboczą inne gałęzie gospodarki.