Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rosja pla­no­wo ude­rza w pol­ską go­spo­dar­kę pro­wa­dząc m.in. wojnę ze zło­ża­mi gazu łup­ko­we­go – taki wnio­sek wy­pły­wa z pu­bli­ka­cji „Ofen­sy­wa Pu­ti­na” w ty­go­dni­ku „Uwa­żam Rze”. Jedną z od­słon sporu mają być groź­by do­ty­czą­ce wpro­wa­dze­nia em­bar­ga na pol­ską żyw­ność. – Mamy swo­je­go ro­dza­ju zde­rze­nie. To jest zde­rze­nie z całą Unią Eu­ro­pej­ską – mówi One­to­wi Bo­gu­sław Sonik z PO. Jak do­da­je, w ostat­nim cza­sie te dzia­ła­nia się na­si­la­ją.

Pod­sta­wo­wym za­rzu­tem Rosji wobec Pol­ski jest nasze za­an­ga­żo­wa­nie w pro­jekt Part­ner­stwa Wschod­nie­go i w zbli­że­nie by­łych re­pu­blik ZSRR do Unii Eu­ro­pej­skiej. W ko­men­ta­rzu dla Onetu Sonik przy­po­mi­na, że Rosja opie­ra swój bu­dżet na sprze­da­ży su­row­ców

– W związ­ku z tym trud­no się dzi­wić, że jeśli widzi ja­kieś za­gro­że­nie dla swo­iste­go mo­no­po­lu, który ma w tej ma­te­rii, to po­dej­mu­je dzia­ła­nia, które mają słu­żyć jej in­te­re­som – mówi eu­ro­po­seł.

Zda­niem po­li­ty­ka, wy­po­wie­dzi przed­sta­wi­cie­li Gaz­pro­mu jasno wska­zu­ją na ich ne­ga­tyw­ny sto­su­nek do wy­do­by­cia gazu łup­ko­we­go w Pol­sce, ale i w Eu­ro­pie. – Nikt nie ma bez­po­śred­nich do­wo­dów na to, że ja­kie­kol­wiek dzia­ła­nia są fi­nan­so­wa­ne przez Gaz­prom, lub bez­po­śred­nio przez Rosję. Są takie przy­pusz­cze­nia, które są cał­kiem lo­gicz­ne – za­zna­cza poseł.

Czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 18 wrzesnia 2013

Załączniki