Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE. Strasburg

5. września 2006

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!

Przez wiele lat sprawa zdrowia psychicznego była tematem wstydliwym i nadal pozostaje w cieniu innych chorób cywilizacyjnych. Ale skala zjawiska nie pozwala dziś przejść obojętnie obok zagrożeń związanych z chorobami psychicznymi.

 Nie można mówić o zdrowiu w Unii Europejskiej nie biorąc pod uwagę tych zagrożeń. Statystyki obrazują okrutną prawdę. W ciągu roku średnio 58 tysięcy osób popełnia samobójstwo. To jest więcej niż rocznie ginie w wypadkach drogowych, zabójstwach, czy też z powodu zarażenia AIDS. Największym problemem społecznym jest obecnie depresja, która dotyka coraz większą liczbę ludzi, szczególnie młodych oraz w coraz większym stopniu mniejszości etniczne.

 Analitycy ekonomiczni wyliczają, iż zły stan zdrowia psychicznego kosztuje naszych obywateli Unii Europejskiej około 3 do 4 procent PKB, głównie na skutek utraty produktywności oraz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

 Dlatego niezbędne jest przygotowanie i uchwalenie w trybie pilnym dyrektywy w sprawie zdrowia psychicznego oraz obrony praw obywatelskich i podstawowych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Realizacja założeń dyrektywy wyznaczy konkretne ramy wdrożenia programu wspólnotowego. Istotną rolę zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” w przygotowanej strategii zdrowia psychicznego powinna odegrać profilaktyka zdrowotna z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Już pogram pilotażowy europejskiego sojuszu przeciwko depresji wykazał spadek o 25 % liczby samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży. Dlatego też trzeba by się zastanowić poważniej i podjąć odpowiednie środki przeciwdziałające uzależnieniom od nowoczesnych technologii.

 Dzisiaj zachłystujemy się faktem, że mamy dostęp do wszystkich możliwych technologii, że wszystko jest możliwe, gadżetów tysiące. Natomiast jaką cenę za to płacimy? Płacimy za to cenę szczególnie młodych ludzi przywiązanych do ekranu i nieuwzględniających żadnych racji, które by powodowały, aby od tego ekranu odeszli. I to jest wyzwanie dzisiejszych czasów i na to trzeba odpowiedzieć. Przyjęcie jednej skoordynowanej polityki unijnej w obszarze ochrony zdrowia psychicznego społeczeństw pozwoli stworzyć właściwe warunki do harmonijnego rozwoju psychicznego społeczeństwa. Umożliwić zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach stresowych a także pozwoli na kształtowanie lepszych relacji międzyludzkich.