Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Budzet6

Komisja CONT

9. listopada 2012

6. listopada na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) omawiane było sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt.: „Pomoc Unii Europejskiej dla Tureckiej Wspólnoty Cypryjskiej”. Podczas rozmów przychylnie oceniono działania Komisji Europejskiej mające na celu realizację programów pomocowych. Przedsięwzięty program uznano za innowacyjny i unikalny w skali całego świata.

Zwrócono uwagę na fakt, iż większość trudności, które napotykała KE wynikały z problemów politycznych, które zaistniały na terytorium zamieszkałym przez turecką wspólnotę cypryjską (np. problemy w kontaktach z wojskiem, wycofanie się kontrahentów z realizacji kontraktów). Większość postawionych celów uznano za zrealizowane. Za największą klęskę projektu uznano brak budowy zakładu odsalania wody oraz brak działań w zakresie prac nad alternatywnymi metodami uzyskiwania wody. Podstawowym celem prowadzonych działań uznano wspieranie unifikacji Cypru.

Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na techniczne problemy realizowania programów pomocowych. Głównym zarzutem był brak stałego instrumentu finansowana działań KE oraz brak środków ma kontynuowanie projektu. Podkreślono fakt, iż w związku z prowadzonymi pracami nad Wieloletnią Perspektywą Finansową, należy zintensyfikować działania nad wdrożeniem stałego instrumentu finansowania omawianego programu.

Poseł Bogusław Sonik jest sprawozdawcą cieniem w pracach Komisji Kontroli Budżetowej nad opracowaniem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy Unii Europejskiej dla tureckiej wspólnoty cypryjskiej.