Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik w „Ustalmy Jedno”: PO i PiS biorą jeńców do niewoli

Eu­ro­po­seł Bo­gu­sław Sonik był go­ściem pro­gra­mu „Ustal­my Jedno” w One­cie. Po­li­tyk PO sko­men­to­wał m.in. start Ma­riu­sza Ka­miń­skie­go z list swo­jej par­tii. – PO i PiS od lat sta­cza­ją ze sobą re­gu­lar­ne bitwy. Są też walki pod­jaz­do­we. Cza­sa­mi wśród „łupów” zda­rza­ją się jeńcy wzię­ci do nie­wo­li. Ka­miń­ski jest tro­feum przy­wie­zio­nym z ta­kich po­ty­czek – mówił Sonik w roz­mo­wie z Ma­rze­ną Su­chan.

– Okres kam­pa­nii za­wsze jest kon­tro­wer­syj­ny – prze­ko­ny­wał eu­ro­po­seł PO. Przy­po­mniał, że w 2009 roku ogrom­ne emo­cje wzbu­dzi­ło wy­sta­wie­nie na li­stach Plat­for­my Ma­ria­na Krza­klew­skie­go. – To jest próba przy­cią­ga­nia róż­nych śro­do­wisk – mówił.Źródło:

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/boguslaw-sonik-w-ustalmy-jedno-po-i-pis-biora-jencow-do-niewoli/4xt0c